oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 12:49:44
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Przetarg - Instalacja elektryczna
Nowa strona 1 

Kraśnik: Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr2 w Kraśniku przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 25
Numer ogłoszenia: 36390 - 2010; data zamieszczenia: 09.02.2010


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 404912 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 2, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8256986, 8262101, faks 081 8256986.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowosci prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr2 w Kraśniku przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 25.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr2 w Kraśniku przy ul.Gen.Wł.Sikorskiego 25.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.31.52.00-9, 45.31.57.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.02.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 9.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • MULTIMEL Dariusz Gałan, ul.Chełmska 9A, 22-170 Rejowiec Fabryczny, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77438,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 77438,65
  • Oferta z najniższą ceną: 77438,65 / Oferta z najwyższą ceną: 118478,94
  • Waluta: PLN.

 

OGŁOSZENIE

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na:  „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25”.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp), w imieniu Zamawiającego, uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zostało złożonych 6 (sześć) ważnych ofert. Trzech wykonawców zostało wykluczonych.

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1, Państwa firmy, tj.: MULTIMEL

Dariusz Gałan ,Dominów 130,20 – 388 Lublin

 

Cena wybranej oferty (z VAT) wynosi 94475,15 zł brutto.

 

Uzasadnienie wyboru:

wybrana oferta została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach określonego przez Zamawiającego kryterium ceny, tj.: 100 pkt.

 

Pozostali wykonawcy zostali sklasyfikowani w następujący sposób:

 

  1. AMPERON Marek Wolak, Niechobrz 95, 36-047 Niechobrz, oferta nr 2, liczba uzyskanych punktów:88,15
  2. P.P.H.U PROTON A. i A. Jakubczyk, ul. Narutowicza 29, 23-200 Kraśnik, oferta nr 3, liczba uzyskanych punktów:82,85
  3. DIGITOP P.H.U. DIGITOP, ul.Wólczańska 12, 90-732 Łódź, oferta nr 4, liczba uzyskanych punktów:91,11
  4. Firma wielobranżowa „ELEKTROMONTAŻ” Stanisław Stadnicki, ul. Modrzewiowa 14, 23-400 Biłgoraj, oferta nr 7, liczba uzyskanych punktów:77,58
  5. E-INSTAL A.Jagielski, B. Kielar, K.Lewandowski sp.j. Płoskie 128 M, 22-400 Zamość, oferta nr 9, liczba uzyskanych punktów:65,36

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że następujące firmy:

1.Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych „Wschód”sp. z.o.o ul.Wrońska 2, 20-327 Lublin;

2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALLBUD” sp. z.o.o. ul. Kurpińskiego 12, 22-400 Zamość

3.EL-TEL Marian Jarosz ul. Namysłowskiego 2, 22-400 Zamość

do dnia 15 stycznia 2010r. nie wyraziły zgody na przedłużenie okresu związania ofertą, w związku z tym na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych wskazani Wykonawcy  zostali wykluczeni z postępowania.

 

 

********************************************************************************************

 

 

 Zespół Szkól nr 2 w Kraśniku ogłasza przetarg nieograniczony na

 

Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25


Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

numer ogłoszenia: 404912 - 2009; data zamieszczenia: 24.11.2009


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 2 , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8256986, 8262101, faks 081 8256986.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.rey.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.10.00-0, 45.31.52.00-9, 45.31.57.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

II.3) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: zamawiający nie przewiduje zawierania umów ramowych

II.4) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 2.000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące złotych).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1) spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp (tj.Dz. U. z 2007r Nr 223, poz.1655 z późn.zm. ) 2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp, 3) posiadają uprawnienia budowlane do kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i ogólnobudowlane..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do przetargu może przystąpić Wykonawca, który złoży ważną ofertę z dołączonymi do niej ( pod rygorem odrzucenia oferty ) niżej wymienione dokumenty w terminie wskazanym w pkt XVI ppkt 2 : 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XV według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Wymagana forma dokumentu oryginał 2. Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale XVII, . W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument Wymagana forma dokumentu oryginał 3. W celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: 1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej siwz, wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (załącznik nr 2 do siwz) albo przez Pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (załącznik nr 2B do siwz), W przypadku składania oferty wspólnej w.w oświadczenie składa każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną. Wymagana forma dokumentu oryginał 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku składania oferty wspólnej w.w dokument składa każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę składającego ofertę oraz: 3) Podpisany przez osoby uprawnione wzór umowy (stanowiący załącznik nr 5 do siwz), zawierający wszystkie istotne dla Zamawiającego postanowienia umowne. Jeśli wzór ten nie będzie uwzględniał przedmiotowych postanowień, bądź będzie z nimi sprzeczny, oferta zostanie odrzucona. Ostateczna treść umowy w zakresach nie objętych projektem umowy może być uzgodniona przez strony po rozstrzygnięciu postępowania. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. 5) oświadczenie Wykonawcy z art. 36 ust. 4 Pzp wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej siwz, 6) Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, tj. załączeniem uprawnień budowlanych zgodnie z opisem w pkt VIII ppkt 1.3 siwz, wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej siwz wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego (ważne na czas realizacji całej umowy), Wymagana forma dokumentów: wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi oryginał uprawnienia budowlane oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę składającego ofertę zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę składającego ofertę W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz. 7) polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeśli suma gwarancyjna nie będzie niższa niż 200 000 tys. PLN. Z umowy ubezpieczenia winno wynikać co najmniej: a) przedmiot i zakres ubezpieczenia ubezpieczony zakres prowadzonej działalności gospodarczej zbieżny z przedmiotem zamówienia, b) sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 200 000 tys. PLN. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia sumy ubezpieczenia oraz zakresu zmiany umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane, c) sposób zawierania umowy ubezpieczenia, d) czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń czas trwania odpowiedzialności nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę składającego ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 8) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeśli zdolność kredytowa lub wysokość posiadanych środków finansowych nie będzie niższa niż 200 000,00 PLN Wymagana forma dokumentu oryginał lub kopia poświadczona (za zgodność z oryginałem) przez Wykonawcę składającego ofertę. W przypadku składania oferty wspólnej w/w dokument składa każdy z Wykonawców składający ofertę wspólną. Warunek wysokości sumy ubezpieczenia zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rey.edu.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 2, sekretariat pok. nr 13 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25 23-210 Kraśnik.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.12.2009 godzina 09:00, miejsce: Zespół Szkół nr 2, sekretariat pok. nr 13 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25 23-210 Kraśnik.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Pliki do pobrania:

    Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1. Formularz oferty - zał. nr 1

2. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 Pzp - zał. nr 2

3. Oświadczenie z art. 36 ust. 4 Pzp – zał. nr 3

4. Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi - zał. nr 4

5. Wzór umowy - zał. nr 5

6. Przedmiar robót – zał. nr 6

7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 7

8. Projekt budowlano - wykonawczy . Część opisowa - zał. nr 8

9. Projekt budowlano – wykonawczy. Część rysunkowa elektryczna - zał. nr 9,

10. Projekt budowlano – wykonawczy. Część rysunkowa teletechniczna - zał. nr 10

 

 

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224232 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion