oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 11:59:24
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Zapytanie o cenę
Nowa strona 1

 

Kraśnik, dnia 22 marca 2010 r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie zapytania o cenę na:  

Montaż urządzeń sieci strukturalnej w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku”.

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp), w imieniu Zamawiającego, uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Montaż urządzeń sieci strukturalnej w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku prowadzonym w trybie zapytania o cenę zostały złożone 2 (dwie) ważne oferty.

 

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 2, Państwa firmy, tj.: MULTIMEL

Dariusz Gałan, Dominów 130,20 – 388 Lublin

 

 

Cena wybranej oferty (z VAT) wynosi 37.655,18 zł brutto.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

wybrana oferta została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach określonego przez Zamawiającego kryterium ceny, tj.: 100 pkt.

 

Pozostali wykonawcy zostali sklasyfikowani w następujący sposób:

 

 

„STRATUS” Sp.j., ul. Nowy Świat 38, 20-419 Lublin , oferta nr 1, liczba uzyskanych punktów: 92,2pkt.

 

 


 

Kraśnik: Montaż urządzeń sieci strukturalnej w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku
Numer ogłoszenia: 72557 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 2, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8256986, 8262101, faks 081 8256986.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Montaż urządzeń sieci strukturalnej w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa urządzeń wraz z montażem urządzeń sieci strukturalnej w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.40.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         MULTIMEL Dariusz Gałan, ul. Chełmska 9A, 22-170 Rejowiec Fabr., kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32128,45 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 30864,90

·         Oferta z najniższą ceną: 30864,90 / Oferta z najwyższą ceną: 33458,20

·         Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 69 i 70 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiotem zamówienia są dostawy a wartość zamówienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

 

 

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224182 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion