oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 10:49:48
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Przetargi OKNA
Nowa strona 2Kraśnik: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25
Numer ogłoszenia: 233294 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 164597 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 2, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256986, 8262101, faks 81 8256986.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-4, 45.26.14.20-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·         Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·         Fabryka Okien SPECTRUM Sp. z o. o., ul. Ceramiczna 4, 20-150 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78523,74 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·         Cena wybranej oferty: 37704,68

·         Oferta z najniższą ceną: 37704,68 / Oferta z najwyższą ceną: 49593,90

·         Waluta: PLN.

 

 

*****************************************************************************

 

 

Kraśnik, dnia 23 lipca 2010 r.

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                              Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul.Gen.Wł. Sikorskiego 25”.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (Pzp), w imieniu Zamawiającego, uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul.Gen.Wł. Sikorskiego 25” prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego zostało złożonych 7 (siedem) ważnych ofert.

 

Za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 1 firmy tj.: Fabryka Okien SPECTRUM, ul.Ceramiczna 4, 20-150 Lublin.

 

Cena wybranej oferty (z VAT) wynosi 45999,71 zł brutto

 

Uzasadnienie wyboru:

wybrana oferta została złożona zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz spełnia określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia warunki, tj. nie podlega odrzuceniu, a także uzyskała najwyższą liczbę punktów w ramach określonego przez Zamawiającego kryterium ceny, tj.: 100 pkt.

 

Pozostali wykonawcy zostali sklasyfikowani w następujący sposób:

1.TADEXIM Produkcja Handel Usługi Tomasz Fiborek, Poizdów 84,21-150 Kock-

oferta nr 2-cena brutto 56882,81 zł-liczba uzyskanych punktów 80,87.

2. MEGA PLAST Sp. Z o.o. ul. Miętowa 3, 20-387 Lublin-

oferta nr 3-cena brutto 60504,56 zł-liczba uzyskanych punktów 76,03.

3. INVEMA Piotr Sieniawa, ul.Droga Męczenników Majdanka 74,20-325 Lublin-

oferta nr 4-cena brutto 51587,40zł-liczba uzyskanych punktów 89,17.

4. P.U.P.H.”ELTEX”T.R. Tylus Roman, ul.Szczypowskiego1, 39-460 Nowa Dęba –

oferta nr 5-cena brutto 51728,00zł-liczba uzyskanych punktów 88,93.

5. PERFEKT Lubelska Fabryka Okien,ul. Mełgiewska 99, 20-234 Lublin-

oferta nr 6-cena brutto 54159,12zł-liczba uzyskanych punktów 84,93.

6. P.H.U.EXPRESS, UL. Jagiellońska 67, 23-200 Kraśnik-               

oferta nr 7-cena brutto 57379,82 zł-liczba uzyskanych punktów 80,17

 

Dziękuję za udział w postępowaniu.

 

 

************************************************************************************

Kraśnik: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25
Numer ogłoszenia: 164597 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 2 , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 081 8256986, 8262101, faks 081 8256986.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rey.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka nieposiadajaca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.00-4, 45.26.14.20-4, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2000PLN(dwa tysiące złotych)

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego oświadczenia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował minimum: - 1 robotę budowlaną, tj. w zakresie wymiany stolarki okiennej wraz z obróbką o wartości robót nie mniejszej niż 50 000,00 zł Sprawdzenie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia nie spełnia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego oświadczenia

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj.: kierownik budowy branży ogólnobudowlanej powinien posiadać: - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa (zaświadczenie ważne co najmniej do końca terminu realizacji inwestycji). Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia nie spełnia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca winien wykazać: - posiadanie polisy a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł. Z umowy ubezpieczenia winno wynikać co najmniej: a) przedmiot i zakres ubezpieczenia - ubezpieczonie w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia, b) sumę ubezpieczenia i warunki jej zmiany - suma ubezpieczenia nie mniejsza niż 100 000 zł. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia sumy ubezpieczenia oraz zawężenia zakresu zmiany umowy ubezpieczenia w trakcie realizacji umowy o roboty budowlane, c) sposób zawierania umowy ubezpieczenia, d) czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń - czas trwania odpowiedzialności nie krótszy niż termin realizacji zamówienia. Sprawdzenie w/w warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów wg zasady spełnia nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Oświadczenie złożone na podstawie art. 44 Ustawy, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy - na druku wg załącznika nr 2 pkt 1 do siwz. 2) Informacja złożona na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom - oświadczenie zawiera formularz oferty - druk wg załącznika nr 1 do siwz. 3) Zgodnie z art. 23 ust. 1 Ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) musi być dołączone do oferty. Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć tylko jedną ofertę. Dokumenty wymienione w ust. 2 (rozdz. IV siwz) winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie. Oświadczenie wymienione w pkt 11) w zakresie spełnianych przez Wykonawców warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie lub każdy z nich złoży takie oświadczenie na odrębnym dokumencie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę, kluczowych specjalistów (inspektora nadzoru lub kierownika budowy) przedstawionych w umowie na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zmian podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 3. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy - na wniosek Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Zmiany osoby osób wskazanych w umowie jako nadzorujących roboty - na wniosek Zamawiającego lub kierujących robotami - na wniosek Wykonawcy. 5. Zmiany terminu wykonania umowy o czas opóźnienia jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiającego, d) opóźnienia przekazania terenu realizacji robót, e) zmiany terminu dokonania odbioru robót przewidzianych w umowie, f) odmiennych od przyjętych warunków wykonania zamówienia, w szczególności istnienia niezinwetaryzowanej instalacji, g) siły wyższej, h) przedłużającego się postępowania odwoławczego, i) przekroczenia ustawowych terminów wydania przez organy administracji lub innych instytucji branżowych, j) odmowy wydania przez ww. organy wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego 2 Zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci: a) konieczności realizacji zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych technologicznych niż wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, b) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, c) Zmiany dokonane w granicach przewidzianych w ustawie Prawo budowlane wynikające z: wprowadzenia uzgodnionych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego lub projektanta, gdy zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy z zastrzeżeniem art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, wad dokumentacji projektowej. - na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody Zamawiającego. 6. Zmiany wysokości wynagrodzenia - na wskutek rezygnacji z wykonania części robót lub obniżenia wynagrodzenia z powodu zastosowanych rozwiązań zamiennych wraz z określeniem maksymalnej wielkości tych robót i określeniem kwoty należnej za tą część w granicach udokumentowanego interesu Zamawiającego - na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w postaci pisemnej akceptacji Wykonawcy i Zamawiającego. 7. Innej zmiany nieistotnej w rozumieniu art. 144 Ustawy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rey.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku Adres Zamawiającego: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2010 godzina 11:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku, pok. sekretariacie w godz. 8.00 - 14.00..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

 

1. formularz oferty - załącznik nr 1

2. oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 - załącznik nr 2

3. oświadczenie w trybie art. 24 ust.1 - załącznik nr 3

4. wykaz robót budowlanych - załącznik nr 4

5. wykaz osób - załącznik nr 5

6. projekt umowy - załącznik nr 6

7. przedmiar robót - załącznik nr 7

8. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 8

 

 

 

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224157 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion