oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 12:12:36
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Dyrekcja w przeszłości

Stanisław Stachura (1906-1972)

Przed wojną ukończył studia wyższe w dziedzinie chemii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie okupacji prowadził tajne nauczanie na poziomie szkoły średniej w Kowlu. Zimą 1940 r. został aresztowany przez władze sowieckie, a po wkroczeniu wojsk niemieckich na tamte tereny, w lecie 1941 r., w ramach działającej w podziemiu 27 Dywizji Wołyńskiej z polecenia Departamentu Oświaty Delegatury Rządu RP na Kraj wraz z innymi nauczycielami prowadził tajne komplety maturalne. Po wojnie rozpoczął pracę w Urzędowie w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum Ogólnokształcącego Ogniska ZNP, które po upaństwowieniu przybrało nazwę Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Licealnego. 1 września 1954 r. objął funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego w Kraśniku Fabrycznym i pełnił ją do 1 grudnia 1955 r.
Pierwszy dyrektor szkoły przeniesionej z Urzędowa do Kraśnika Fabrycznego. Funkcję tę pełnił od 1 września 1954 r. do 1 grudnia 1955 r. Kadra nauczycielska liczyła wtedy 16 osób, a do liceum uczęszczało 167 uczniów.
W latach 1955-1972 pracował jako nauczyciel chemii. Przez kilka lat pełnił też obowiązki zastępcy dyrektora Liceum Ogólnokształcącego i kierownika Szkoły Podstawowej. Jego uczeń Tadeusz Świrszcz w roku szkolnym 1959/1960 zajął I miejsce w Centralnej Olimpiadzie Chemicznej. Dyrektor Stanisław Stachura zmarł w kwietniu 1972 r. jako czynny nauczyciel liceum.
14 października 1999 r. w pracowni chemicznej została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona jego pamięci.


Mieczysław Zalewski
Dyrektor szkoły w latach 1955-1982


Do pracy w Liceum Ogólnokształcącym Nr 2 w Kraśniku przybył z Chodla, gdzie był nauczycielem chemii w liceum.
Z jego inicjatywy w roku szkolnym 1956/1957 Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące w Kraśniku Fabrycznym przyjęła imię Mikołaja Reja, a Komitet Rodzicielski ufundował sztandar szkoły z wizerunkiem patrona.
Dyrektor Mieczysław Zalewski kierował szkołą najdłużej w jej historii. Był inicjatorem wielu działań, np.: rozbudowa szkoły (nowe skrzydło i internat), budowa boiska szkolnego, politechnizacja szkoły. Większość jego działań pozostaje w sferze niewymiernej, w obszarach pamięci nauczycieli i absolwentów. Swojej pracy oddany był całym sercem. Był dobrym gospodarzem placówki i przyjacielem całej społeczności szkolnej, a szkoła była dla niego drugim domem. W 1982 r. odszedł na emeryturę. Za swoją działalność dydaktyczną i społeczną otrzymał liczne odznaczenia i wyróżnienia: medal KEN, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski, Krzyż Partyzancki, Złota Odznaka ZNP, Odznaka TON, Nagroda MEN.


Wiesław Drabent
Dyrektor szkoły w latach 1982-1986.

 

Do Zespołu szkół Nr 1 w Kraśniku przybył 1 września 1975 roku z Wydziału Oświaty w Kraśniku, gdzie pełnił funkcję inspektora rejonowego dla szkół średnich w powiecie kraśnickim. W Zespole Szkół pełnił funkcję zastępcy dyrektora przez 4 lata i uczył matematyki. Na dwa lata opuścił szkołę i objął stanowisko dyrektora Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół w Kraśniku. 1 września 1981r.ponownie powierzono mu stanowisko zastępcy dyrektora szkoły, a rok później objął funkcję dyrektora naczelnego. W roku 1986 złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska i przeszedł na etat nauczyciela matematyki Zespołu Szkół Nr 1. Po 33 latach pracy pedagogicznej w 1998 r. przeszedł na emeryturę. Z pracą pedagogiczną łączył działalność społeczną w Powiatowej Radzie Narodowej, Miejskiej Radzie Narodowej, zaś w latach 1994-98 był radnym w Radzie Miejskiej Kraśnika.Za swoją działalność otrzymał kilka nagród i wyróżnień, m.in. dwukrotna nagroda MOiW, nagroda KOiW, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka ZNP. Był inicjatorem zorganizowania I Zjazdu Absolwentów II LO im. M. Reja z okazji XXX-lecia szkoły i realizacji filmu o szkole pt. „ Patron”.


Ryszard Nowosad
Dyrektor szkoły w latach 1986-1991


Do Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku przybył 15 lutego 1986r. z Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku, gdzie przez kilka lat pełnił funkcję zastępcy dyrektora i uczył historii.
Jako dyrektor szkoły troszczył się szczególnie o podniesienie poziomu dydaktyczno-wychowawczego i unowocześnienie bazy. Z jego inicjatywy wybudowano małą salę gimnastyczną, zakupiono sprzęt oraz meble do szkoły i internatu. W trosce o wychowanie młodzieży opracowano tzw. minimum kulturalne dla poszczególnych poziomów nauczania.
W latach 1988-91 w szkole wydawano czasopismo „ Kornik”. Przy pomocy dyrekcji FŁT zaczęła się komputeryzacja szkoły i w 1989r. zorganizowano pierwszą pracownię informatyczną. Zasługą dyrektora było też podjęcie współpracy z niemiecką szkołą i wymiana młodzieży. Po 35 latach pracy pedagogicznej w 1991r. przeszedł na emeryturę. Za swoją rzetelną pracę otrzymał odznaczenia, nagrody i wyróżnienia, m. in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal KEN, nagrody Ministra Kuratora OiW. Nadal aktywnie pracuje jako autor interesujących publikacji w „ Regionaliście”.


Sabina Jagiełło
Dyrektor szkoły w latach 1991-2000

 

Do Zespołu Szkół Nr 1 w Kraśniku przybyła ze Szkoły Podst. Nr 2 w Kraśniku 1 września
1975r. Przez 29 lat uczy języka polskiego, chociaż pełniła też funkcję nauczyciela bibliotekarza i pedagoga szkolnego. W roku szkolnym 1989/90 została oddelegowana do Daugavpils na Łotwie, gdzie zorganizowała pierwszą po wojnie polską szkołę i była lektorem języka polskiego w Daugavpilskim Instytucie Pedagogicznym. Od 1 września 1991r. powierzono jej pełnienie funkcji dyrektora szkoły, a rok później została wybrana na to stanowisko w drodze konkursu.
Z jej inicjatywy przeprowadzono częściową modernizację i remont budynku, boiska i ogrodzenia. Jednak ambicją dyrektora było spopularyzowanie szkoły w środowisku jako „Reja” równorzędnego z renomowanymi szkołami lubelskimi, tym bardziej, że od 1996r. szkoła otrzymała dostęp do Internetu i podjęła współpracę z różnymi placówkami oświatowymi. W 1996r. II LO im. M. Reja zajęło 99 miejsce w kraju w rankingu szkół średnich, opublikowanym przez „Perspektywy”. W tym samym roku odbył się II Zjazd Absolwentów LO im. M. Reja. Kilka miesięcy później szkoła podjęła współpracę z niemieckim gimnazjum w Schwedt. W 2000r. dyrektor S. Jagiełlo złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska i od 1 września 2000r. przeszła na etat nauczyciela języka polskiego i przedmiotu tego uczy do chwili obecnej, jako naucz. dyplomow. Za swoją rzetelną pracę otrzymała kilka odznaczeń, nagród i wyróżnień, m. in. Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Ministra i Kuratora, Medal KEN.


Stanisław Łyp

dyrektor szkoły w latach 2000-2006


Absolwent Państwowego Liceum Pedagogicznego w Szczebrzeszynie i UMCS w Lublinie (kierunek historia). W zawodzie nauczycielskim pracuje od 16 sierpnia 1967r. Do Zespołu szkól nr 1 w Kraśniku przybył 1 czerwca 1980 roku i objął stanowisko wicedyrektora szkoły. Funkcję tę pełnił przez ponad 20 lat. Dał się poznać jako świetny nauczyciel historii, metodyk różnych przedmiotów i organizator wielu dziedzin działalności szkoły. Osiągał wymierne efekty w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Przez wiele lat przyczyniał się również do pozyskania sojuszników i sponsorów, którzy wspierali pracę szkoły. Był współorganizatorem „wymiany grup młodzieżowych” z niemiecką szkołą w „Schonebeck”, łotewską szkołą w Daugarvips i niemiecką w Schwedt. Jego zasługach dla kraśnickiej oświaty świadczą liczna nagrody, wyróżnienia i odznaczenia m.in. Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka LOK, Nagrody Kuratora.
1 września 2000r. objął stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr1, na które został powołany w wyniku konkursu. Po roku Zespół przemianowano na Zespół Szkół Nr2, w skład którego wchodzi: II liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja o 3-letnim cyklu kształcenia, 3-letnie liceum profilowane i 4-letnie technikum. Dyrektor Stanisław Łyp pozyskał wielu sponsorów i dzięki ich pomocy modernizował bazę lokalową i dydaktyczną szkoły. Troszczy się również o wysoki poziom kształcenia młodzieży i o popularyzację placówki nie tylko w Polsce! 1 września 2003r. rozpoczęto realizację 3-letniego programu unijnego „Socrates Comenius” i współpracę ze szkołami w Niemczech, Norwegii i Austrii. W marcu 2004r. II liceum ogólnokształcące im. Mikołaja Reja zostało sklasyfikowane na XV miejscu w województwie lubelskim w wyniku rankingu „Złota Tarcza”, zaś w wyniku rankingu przeprowadzonego przez tygodnik „Newsweek” szkoła zajęła szóste miejsce w województwie i LIII w Polsce.Wicedyrektorzy szkoły w przeszłości:

1954 – 1955 – Jan Gryszeta (1923 - 1978)
1955 – 1957 – Marian Przybylski
1957 – 1964 – Jan Szczepaniak (1930 – 2002)
1974 – 1986 – Kazimierz Gąska
1975 – 1978 – Wiesław Drabent
1978 – 1999 – Jan Biszczanik (1939 – 1999)
1980 – 2000 – Stanisław Łyp
1987 – 1990 – Władysława Majewska – Ul
2000 – 2003 – Mariusz Płecha
2000 – 2006 - Anna Marcinkowska

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224192 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion