oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 12:42:37
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Monte Cassino 2011/2012
Nowa strona 1

 

 

I KONKURS WIEDZY O MONTE CASSINO - 2011/2012

 

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba.”

Jan Kochanowski

 

 

 

oraz

 

 

 

OGŁASZA

 

 

PATRONAT HONOROWY :

 

 

 

 

 

SPONSORZY:

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

  

TEMAT I CELE KONKURSU

 

 1. Tematyka konkursu obejmuje:

 

 • problematykę tworzenia Armii gen. Władysława Andersa w ZSRR w okresie II wojny światowej,

 • przebieg ewakuacji Armii gen. Andersa na Bliski Wschód,

 • szlak bojowy II Korpusu Polskiego a w szczególności udział w bitwie pod

      Monte Cassino

 

 1. Cele konkursu, to:

 

 • podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 • kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino,

 • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza               
  w  II wojnie  światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino,

 • rozwijanie wśród najmłodszych pokoleń zainteresowań związanych z historią Polski oraz krzewienie postaw patriotycznych.

 

PATRONAT HONOROWY

 

Lubelskie Kuratorium Oświaty

 

 

ORGANIZATOR GŁÓWNY

 

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku

Zwany dalej Organizatorem

 

ORGANIZATORZY

 

Fundacja Andrzej Marzec „Monte Cassino”

Starostwo Powiatowe w Kraśniku

 

TERMINARZ

 

do 15.12.2011r. – zgłoszenie udziału w Konkursie

09.01.2012r, godz. 8.00. – etap szkolny

do 16.01.2012r. – przesyłanie protokołów i prac z etapu szkolnego do Komisji Powiatowej

(Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku)

do 31.03.2012r. – przesyłanie do Organizatora Konkursu (Zespół Szkół Nr2 w Kraśniku) prezentacji multimedialnych wraz ze zgłoszeniem (załącznik, nr3)

22.02.2012r.  –  etap powiatowy

18.04.2012r. – etap wojewódzki i rozstrzygnięcie konkursu na prezentację multimedialną

 

ZADANIA ORGANIZATORA

 

 1. Organizator wyłania spośród grona pedagogicznego Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku Komitet Główny Konkursu

 2. Obowiązkiem Komitetu Głównego jest:

 • przygotowanie i przekazanie właściwym Komisjom – Szkolnym, Powiatowym                
  i egzaminacyjnym na etapie wojewódzkim testów do poszczególnych etapów Konkursu oraz instrukcji rozwiązania testów,

 • powołanie komisji egzaminacyjnych  etapu wojewódzkiego Konkursu,

 • zawiadomienie Komisji Powiatowych o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego Konkursu, najpóźniej 14 dni przed tym terminem;

 • zawiadomienie Komisji Powiatowych o zmianach w niniejszym regulaminie;

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Konkursu;

 • zawiadomienie szkół o ewentualnym zakwalifikowaniu się ich uczniów do etapu wojewódzkiego,

 • powołanie jury do oceny prezentacji multimedialnych.

 

SPOSÓB POWOŁANIA I ZADANIA KOMISJI KONKURSOWYCH

 

 1. Komisje Powiatowe.

 

 • Komisje Powiatowe są powoływane przez starostę/prezydenta miasta na prawach powiatu,

 • do zadań Komisji Powiatowej należy nadzór nad prawidłową realizacją II etapu konkursu, a w szczególności:

- organizacja i przeprowadzenie eliminacji powiatowych Konkursu;

- sprawdzenie testów napisanych przez uczestników etapu powiatowego;

- zawiadomienie Organizatora (Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku) o liczbie szkół deklarujących udział w konkursie;

- przesłanie do Organizatora Konkursu (Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku) protokołu                  
z przebiegu etapu powiatowego wraz z pracami uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego (załącznik, nr 4);

- przesłanie do Organizatora listy nazwisk wszystkich uczniów biorących udział              
w etapie powiatowym wraz z otrzymaną przez nich punktacją, nazwą szkoły                        
 i danymi opiekuna,

- zawiadomienie Komisji Szkolnych o miejscu i terminie przeprowadzenia etapu powiatowego Konkursu, najpóźniej 7 dni przed tym terminem,

- zawiadomienie uczestników Konkursu o miejscu i terminie etapu wojewódzkiego,

- zawiadomienie Komisji Szkolnych o zmianach w niniejszym regulaminie;

- przesłanie testów na etap szkolny Konkursu, otrzymanych od Organizatora do szkół biorących udział w Konkursie, najpóźniej w przeddzień etapu szkolnego.

 

 1. Komisje Szkolne

 

 • Komisje Szkolne są powołane przez dyrektorów szkół z grona pedagogicznego.            
  W skład Komisji wchodzi z urzędu nauczyciel historii danej szkoły,

 • Komisja Szkolna jest odpowiedzialna za prawidłową realizację I etapu Konkursu,          
  a w szczególności do jej zadań należy:

- sporządzenie listy uczestników Konkursu i przesyłanie zgłoszenia szkoły do właściwej Komisji Powiatowej;

- zawiadomienie uczestników Konkursu o miejscu i terminie poszczególnych etapów Konkursu,

- organizacja i przeprowadzenie etapu szkolnego Konkursu;

- przygotowanie kopii testów w ilości odpowiadającej liczbie uczestników.

 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 

 1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.

 2. Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2         
  w Kraśniku: www.rey.edu.pl

 3. Zainteresowana szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie wysyłając zgłoszenie (załącznik, nr 1)
  do 15 grudnia 2011r. na adres właściwej Komisji Powiatowej

      z dopiskiem na kopercie „Konkurs historyczny”. W przypadku powiatu kraśnickiego  

      zgłoszenia należy kierować na adres Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

 1. Konkurs przebiega równolegle w dwóch formach:

 • rozwiązanie testów pisemnych w etapie szkolnym i powiatowym oraz test pisemny           
  i egzamin ustny w etapie wojewódzkim,

 • przygotowanie prezentacji multimedialnej lub filmu:

„Postać generała Władysława Andersa i jego rola w bitwie pod Monte Cassino”                                   

 

Testy konkursowe na etap szkolny rozesłane zostaną do szkół najpóźniej do 09.01.2012r.

 

 1. Terminy poszczególnych etapów Konkursu ustala Organizator zastrzegając sobie jednocześnie prawo do ich zmiany.

 2. Przebieg Konkursu:

 

Etap I – szkolny

 

- dyrektor szkoły przed konkursem powołuje Komisję Szkolną, która w określonym regulaminem terminie przeprowadza I etap Konkursu,

- w czasie tego etapu uczestnicy Konkursu rozwiązują test składający się                                
z  trzydziestu pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru,

-  etap szkolny odbędzie się w całym województwie lubelskim równocześnie                       
we wszystkich zgłoszonych szkołach,

 

- do etapu powiatowego przechodzą trzej uczniowie, którzy osiągną najwyższe wyniki, przy czym wymogiem uczestnictwa w etapie powiatowym jest uzyskanie przez uczestnika Konkursu co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów. W przypadku uzyskania            z testu takiego samego wyniku przez więcej niż trzy osoby, zwycięzcy zostaną wyłonieni przez nauczycieli (sposób rozstrzygnięcia w tym wypadku organizator pozostawia osobom przeprowadzającym konkurs w szkołach),

- maksymalny czas rozwiązywania testu wynosi 45 minut,

- z przeprowadzonego etapu Konkursu Komisja Szkolna sporządza protokół (załącznik,  nr 2), który przesyła wraz z testami zakwalifikowanych uczniów do Komisji Powiatowej  w terminie do16.01.2012r.

 

Etap II – powiatowy

 

- miejsce etapu powiatowego Konkursu ustalają Komisje Powiatowe o czym informują  szkoły biorące udział w Konkursie najpóźniej 7 dni przed tym etapem; w przypadku powiatu kraśnickiego etap powiatowy odbędzie się  w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku,

- w eliminacjach powiatowych biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komisje Szkolne,

- etap powiatowy Konkursu polega na rozwiązaniu przez uczestników testu kombinowanego złożonego z kilkudziesięciu zróżnicowanych pytań,

- po sprawdzeniu testów Komisja Powiatowa podaje wyniki do publicznej wiadomości,

- do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się z każdego powiatu po dwóch uczniów, którzy otrzymali najwyższą ilość punktów z testu oraz dodatkowo dwadzieścia osób, które uzyskały najlepsze wyniki w II etapie Konkursu bez względu na powiat,

- nazwiska dwudziestu dodatkowych uczestników etapu wojewódzkiego ogłosi Organizator Konkursu po otrzymaniu wyników etapu powiatowego,

- w przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników etapu powiatowego Konkursu niż przyznana liczba miejsc kryteria dodatkowe określa Komisja Powiatowa

 

Etap III – wojewódzki

 

- etap wojewódzki Konkursu zostanie przeprowadzony w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku,

- w eliminacjach wojewódzkich biorą udział uczniowie zakwalifikowani przez Komisje Powiatowe,

- etap wojewódzki składa się z dwóch części:

pisemnej – polegającej na rozwiązaniu testu złożonego ze zróżnicowanych pytań

ustnej – polegającej na udzieleniu przed Komisją ustnych odpowiedzi na przygotowane wcześniej pytania,

- do części ustnej Komisje egzaminacyjne kwalifikują 10 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów z części pisemnej,

- w przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu niż przyznana liczba miejsc kryteria dodatkowe określa Komisja egzaminacyjna

 

Rozstrzygnięcie Konkursu

- zwycięzcą Konkursu zostaje uczeń, który uzyska najwyższą liczbę punktów w etapie wojewódzkim,

- drugie i trzecie miejsce zajmują kolejno uczniowie z najwyższą liczbą punktów

- wyniki i wręczenie nagród nastąpi w dniu przeprowadzania finału

 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

 

 • tematem konkursowej prezentacji multimedialnej lub filmu jest                                        
  „Postać gen. Władysława Andersa i jego rola w bitwie o Monte Cassino”,

 • prezentację wykonują zespoły w liczbie od jednej do trzech osób,

 • czas trwania filmu to maksymalnie 5 minut, ilość slajdów w prezentacji – do 30 slajdów,

 • format filmu: avi, mpg, mp4, wmv; prezentacja: Power Point,

 • nośnik: płyta CD, DVD,

 • oceniana będzie prawda historyczna, poprawność merytoryczna, oryginalny pomysł oraz poprawność techniczna prezentacji lub filmu,

 • prezentacja powinna zawierać autorów oraz materiały wykorzystane do jej opracowania,

 • zgłoszenia do Konkursu na prezentację (załącznik, nr 3) wraz z samą prezentacją należy wysłać na adres Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku w terminie do 31.03.2012r.,

 • prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora,

 • ogłoszenie wyników i rozdanie nagród odbędzie się w dniu etapu wojewódzkiego Konkursu (18.04.2012r.) w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku; pokaz zwycięskiej prezentacji uświetni uroczystości finałowe.

 

NAGRODY

 

 1. Nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest wyjazd do Włoch w maju 2012 r. i nagroda rzeczowa.

 2. Nagrodą za zajęcie drugiego miejsca jest wyjazd do Włoch w maju 2012r. i nagroda rzeczowa.

 3. Nagrodą za zajęcie trzeciego miejsca jest wyjazd do Włoch w maju 2012r. i nagroda książkowa.

 4. Wszyscy uczestnicy etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki książkowe.

 5. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w Konkursie na prezentację multimedialną przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe (laptop, aparat fotograficzny, itp.)

 6. Opiekunowie uczestników etapu wojewódzkiego Konkursu otrzymają dyplomy.

 7. Wręczenie nagród laureatom odbędzie się w dniu etapu wojewódzkiego Konkursu (18.04.2012r.) w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku.

 

LITERATURA.

 

 • pytania konkursowe na etapie szkolnym obejmować będą materiały zawarte:

- na stronach internetowych: www.montecassino.org.pl,

- w oparciu o literaturę:

 

Roszkowski Wojciech, Historia Polski 1914-2000, Warszawa 1998

Wańkowicz Melchior, Monte Cassino, Warszawa 1972

 

 • pytania konkursowe na etapie powiatowym i wojewódzkim obejmować będą materiały zawarte w oparciu o literaturę:

 

Czerkawski Tadeusz Mieczysław, Byłem żołnierzem gen. Andersa, Warszawa 1991

Parker Matthew, Monte Cassino – opowieści o najbardziej zaciętej bitwie II wojny światowej, Poznań 2005

Piekałkiewicz Janusz, Monte Cassino,Warszawa 2003,

Szmagier Krzysztof, Generał Anders i jego żołnierze, Warszawa 1993

Żdanowicz Witold, Monte Cassino. Ankona. Bolonia 1944-2004. Żołnierze 2 Korpusu Polskiego we Włoszech, Katowice-Warszawa 2004

Wawer Zbigniew, Monte Cassino, Warszawa 2009

Wawer Zbigniew, Monte Cassino. Walki 2 Korpusu Polskiego, Warszawa 2009

 

 

Informacji w sprawach organizacyjnych udziela

Katarzyna Kremlaś: kremlas@wp.pl

 

  

Kontakt:

 

Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

ul. W.Sikorskiego 25

23-210 Kraśnik

tel: 81 825 60 16

www.rey.edu.pl

 

 

 Do pobrania ZAŁACZNIKI  TUTAJ

 

 

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224225 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion