oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 12:48:34
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Mapa bez tajemnic
Nowa strona 1

Regulamin                                                                                                                          VI  Powiatowego Konkursu Geograficznego dla uczniów III klas gimnazjów oraz VII i VIII klas szkół podstawowych                                                                     „Mapa bez tajemnic”  

 w roku szkolnym 2018/2019   

                                                                                                       

§ 1

Cele Konkursu

1.      Popularyzacja wiedzy geograficznej.

2.      Rozbudzanie i rozszerzanie zainteresowań geografią.

3.      Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym  szczególnie z  podstawowego źródła informacji geograficznej, jakim jest mapa.

4.      Kształtowanie umiejętności czytania, interpretowania i posługiwania się mapą.

5.      Poszerzanie wiedzy o własnym regionie, państwie, kontynentach, świecie.

6.      Wyłanianie talentów i wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu zainteresowań geografią.

7.      Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy.

8.      Promowanie  osiągnięć uczniów. 

 

§ 2

Organizacja Konkursu

1.      Organizatorem II Powiatowego Konkursu Geograficznego dla uczniów gimnazjów jest Zespół Szkół  nr 2 w Kraśniku.

2.       Obsługę administracyjną Konkursu i przyjmowanie korespondencji listownej pełni Sekretariat Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik, tel. 81 825 69 86, natomiast korespondencję mailową należy kierować  bezpośrednio do koordynatora Konkursu

graz.63@interia.pl

3.      Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie gimnazjów, a ich udział w Konkursie jest dobrowolny. Osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na upublicznianie ich imienia i nazwiska oraz uzyskanego wyniku na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 2 w celu ogłoszenia wyników.

4.      Konkurs jest dwuetapowy i obejmuje eliminacje szkolne oraz etap finałowy/powiatowy w budynku  Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku. Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu poszczególnych etapów zostały przedstawione w § 4 i 5.                                                                        

5.      Literaturę obowiązującą uczestników Konkursu oraz stanowiącą pomoc dla nauczyciela w przygotowaniu uczniów na wszystkich etapach Konkursu stanowią:

a)      podręczniki dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisane do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do nauczania geografii na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej;

b)      atlasy geograficzne zalecane do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisane do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do nauczania geografii na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej;

c)      Świat w liczbach 2010, wyd. WSiP; (i/lub nowsze wydania) ;

d)      Szkolny Słownik Geograficzny Jan Flis, wyd. WSiP .

6.    Informacje o Konkursie są publikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 2         
w Kraśniku:
www.rey.edu.pl

7.    Zainteresowana szkoła zgłasza chęć uczestnictwa w Konkursie wysyłając zgłoszenie
do dnia 18 stycznia 2019 r. (załącznik nr 1 – do pobrania na stronie szkoły) na adres: Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku,  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-210 Kraśnik z dopiskiem „Konkurs geograficzny”, lub na adres mailowy koordynatora Konkursu:
graz.63@interia.pl

§ 3

Tematyka i szczegółowe zagadnienia konkursu w roku szkolnym 2018/2019

 

1.      Tematyka I Powiatowego Konkursu Geograficznego obejmować będzie:                                                    a) zagadnienia z zakresu umiejętności pracy z mapą:

      - znajomość mapy,

      - skali,

      - obliczanie odległości i pola powierzchni,

      - obliczanie spadku rzeki,

      - czasy,

      - wysokości słońca nad horyzontem,

      - rozciągłości południkowej i równoleżnikowej w stopniach i kilometrach;

b) zagadnienia z zakresu geografii regionalnej kontynentów i państw :

- położenie geograficzne poszczególnych kontynentów i państw,

- podział polityczny, granice,

- wody powierzchniowe i podziemne,

- budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni,

- linia brzegowa i typy wybrzeży,

- ochrona przyrody,

- rozpoznawanie obiektów widocznych na mapach,                                                                               - narodowości, wyznania, języki,

- urbanizacja państw i kontynentów, stolice i słynne miasta,

- atrakcje i walory turystyczne państw i kontynentów;

c) znajomość mapy fizycznej i administracyjnej Polski.

 

§4

 

I etap Konkursu – eliminacje szkolne

 

1.      Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w eliminacjach szkolnych zgłaszają się lub są typowani przez nauczycieli uczących geografii - liczba uczestników jest dowolna i ustala ją nauczyciel/zespół koordynujący ten etap w szkole.

2.      Termin przeprowadzenia testu w szkołach ustala się na  dzień 5 lutego 2019 r. Zastrzega się ujawniania młodzieży treści zadań zawartych w teście przed datą rozpoczęcia konkursu.

3.      Uczestnicy rozwiązują test sprawdzający wiedzę i umiejętności geograficzne w czasie 45 min. Mogą podczas rozwiązywania zadań korzystać z przyborów kreślarskich i kalkulatora prostego.

4.      Test zawiera zadania otwarte i zamknięte.

5.      Nauczyciele poprawiają test według przesłanego wraz z regulaminem i zestawem testowym klucza odpowiedzi.

6.      Do etapu finałowego/powiatowego przechodzi trzech najlepszych uczniów ze szkoły, przy czym warunkiem uczestnictwa w etapie finałowym jest uzyskanie 60% możliwych do uzyskania punktów.

7.      Listę  uczniów w formie elektronicznej ( załącznik nr 2) nauczyciele koordynujący eliminacje szkolne przesyła  na adres mailowy koordynatora konkursu powiatowego Grażyny  Jach  - graz.63@interia.pl  do dnia 11 lutego 2019r., faksem  (tel./fax: (081) 825 69 86 lub listownie  na adres szkoły . W przypadku otrzymania korespondencji będzie wysyłany mail zwrotny z informacją o skuteczności doręczenia listy .

 

§ 5

II etap Konkursu – finał powiatowy konkursu

 

1.      Etap finałowy Konkursu przeprowadzony zostanie w auli Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25 ,  dnia 19 marca 2019 r. o godz. 9.00.

2.      Koszty związane z uczestnictwem  uczniów w etapie finałowym Konkursu (np. dojazd) ponoszą szkoły macierzyste.

3.      Test etapu finałowego będzie miał zbliżoną formę do etapu szkolnego i trwał będzie 60 minut.

4.      Komisja konkursowa II etapu zostanie wyłoniona z nauczycieli opiekunów, którzy zgłoszą swoich uczniów do etapu finałowego Konkursu.

5.      Lista laureatów Konkursu oraz wszystkich uczniów biorących udział w etapie finałowym zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły: www.rey.edu.pl .

6.      Wszystkim uczestnikom etapu finałowego zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy, natomiast laureaci trzech pierwszych miejsc  otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku,  i Nową Erę.

 

 

Organizatorzy:                                                                           

Grażyna Jach                                                                            

(tel. 697 533 096)                                                            

graz.63@interia.pl                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
ZAŁĄCZNIK  NR 1

 

                                                                                  ……………………….dn,………………..

……………………………………                         

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail)

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenie szkoły do udziału w III Powiatowym Konkursie Geograficznym

„Mapa bez tajemnic”

 organizowanym przez Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

 

 

 

Komisja Szkolna w składzie:

 

- Przewodniczący Komisji………………………………………………………………………

 

- Członkowie Komisji…………………………………………………………………………..

 

stwierdza, że do uczestnictwa w eliminacjach szkolnych zgłosiło się………………uczniów.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły                                                                    Przewodniczący Komisji

 

 

 

……………………………..                                                ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  NR  2

 

 

                                                                                  ……………………….dn………………..

……………………………………                          

……………………………………

……………………………………

…………………………………..

……………………………………

(nazwa szkoły, adres, telefon, e-mail)

 

 

 

 

 Zestawienie wyników
I ETAP:

 

III POWIATOWEGO KONKURSU GEOGRAFICZNEGO

„Mapa bez tajemnic”

 

 

 

 

Prosimy o przedstawienie wyników wszystkich osób biorących udział w konkursie

wg. schematu:

 

Nazwa Szkoły

Lp.

Imię

Nazwisko

Wynik

(pkt)

Opiekun

(imię nazwisko)

Uwagi

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Informacja ta może być przekazana:

·        Pocztą elektroniczną na adres: graz.63@interia.pl

·        Faksem, tel./fax: (0-81) 825 69 86;

·        Listownie na adres szkoły.

Zespół Szkół Nr 2 im. Mikołaja Reja

 ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25

23-210 Kraśnik 
 

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224229 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion