oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 11:57:08
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Internat - Regulamin
Nowa strona 2

 Regulamin
Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku
 


 
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
 
1. Internat jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla młodzieży kształcącej się poza miejscem stałego zamieszkania, chcącej się uczyć i świadomie przyjmującej związane z tym obowiązki.
 
2. Ilekroć w regulaminie będzie mowa o szkole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25
 
3. Bezpośredni nadzór nad internatem sprawuje dyrektor szkoły.
 
 
II. ZADANIA INTERNATU
 
1. Internat zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie w czasie odbywania przez nich nauki poza miejscem stałego zamieszkania.
 
2. Do zadań internatu w szczególności należy:
 
a) zapewnienie wychowankom całodziennego wyżywienia i zakwaterowania,
b) zapewnienie właściwych warunków sanitarno- higienicznych
c) zapewnienie warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
d) upowszechnienie kultury fizycznej oraz nawyków stałego uprawiania sportu i dbałości o stan zdrowia,
e) wdrażanie do samodzielnego wykonania różnych prac porządkowo- gospodarczych
f) wyrabianie zaradności życiowej wychowanków, rozwijanie samodzielności
i samorządności.
 
3. Internat planuje i realizuje swe zadania współdziałając ze szkołą oraz rodzicami wychowanków.
 
III. WYCHOWANKOWIE
 
1. O przyjęcie do internatu może ubiegać się uczeń:
 
a) mieszkający w miejscowości , z której codzienny dojazd do szkoły jest niemożliwy lub w istotny sposób utrudniony,
b) posiadający stan zdrowia kwalifikujący go do zamieszkania w internacie,
c) w przypadkach szczególnie uzasadnionych warunkami materialnymi, zdrowotnymi i wychowawczymi do internatu może być przyjęty uczeń zamieszkały w miejscowości będącej siedzibą szkoły do której uczęszcza.
 
2. Pierwszeństwo w przyjęciu do internatu przysługuje:
 
a) wychowankom domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych,
b) dzieciom samotnych matek lub ojców,
c) dzieciom z rodzin wielodzietnych i rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach materialnych,
d) uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiadającym ustalonym kryteriom.
 
3. Kwestionariusz o przyjęcie składa uczeń ( rodzice , opiekunowie) w sekretariacie szkoły w terminie wyznaczonym przez kierownika internatu.
 
4. Uczniowi, który nie został przyjęty do internatu przysługuje prawo odwołania się do dyrektora szkoły.
 
5. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo do zamieszkania w internacie.
 
 
IV. PRAWA WYCHOWANKÓW
 
Wychowanek ma prawo do:
 
1. Odpłatnego całodziennego wyżywienia i zakwaterowania.
 
2. Korzystania z urządzeń i pomocy dydaktycznych internatu, służących rozwijaniu i pogłębianiu zainteresowań i uzdolnień.
 
3. Wypoczynku i uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych
w internacie oraz w porozumieniu z wychowawcą i kierownictwem w innych zajęciach sportowych i kulturalno – oświatowych, prowadzonych przez placówki w środowisku.
 
4. Korzystania z pomocy wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki i zamieszkania.
 
5. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
 
6. Poszanowania godności osobistej i dyskrecji w sprawach osobistych.
 
7. Przyjmowania w internacie gości : np. rodziców, krewnych, znajomych
w wyznaczonym czasie i miejscu, po odpowiednim każdorazowym uzyskaniu zgody wychowawcy.
 
8. Opuszczać internat w godzinach przewidzianych rozkładem dnia, w innych przypadkach za zezwoleniem pracującego w tym czasie wychowawcy.
 
9. Zwrotu pieniędzy za nie korzystanie z wyżywienia w ciągu dwóch dni i więcej
po zgłoszeniu z jednodniowym wyprzedzeniem.
 
 
V. OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW
 
Wychowanek ma obowiązek:
 
1. Systematycznego uczenia się, uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, wzbogacania swojej wiedzy, jak najefektywniejszego wykorzystywania czasu i warunków do nauki.
 
2. Udzielania współmieszkańcom pomocy koleżeńskiej w nauce i życiu codziennym.
 
3. Szanowania mienia i urządzeń internatu, a za zawinione zniszczenia ponosić odpowiedzialność materialną.
 
4. Przestrzegania ustalonego porządku dnia.
 
5. Utrzymywania czystość pomieszczeń mieszkalnych, sanitarnych oraz otoczenia internatu.
 
6. Dokonywania we własnym zakresie okresowych (co 2 tyg.) zmian pościeli.
 
7. Uczestniczenia w pracach użytecznych na rzecz internatu i środowiska.
 
8. Informowania o swojej chorobie wychowawcę, a następnie zgłosić się po poradę do pielęgniarki szkolnej lub lekarza w przychodni.
 
9. Przestrzegania przepisów bhp i ppoż., obowiązujących w internacie.
 
10. Zgłaszania do wychowawcy wszelkich usterek zauważonych w pomieszczeniach internatu.
 
11. Wszystkich wychowanków obowiązuje oszczędność energii elektrycznej, wody.
 
12. Regularnego uiszczania opłat za wyżywienie i zakwaterowanie
w internacie (najpóźniej do 10 dnia bieżącego miesiąca).
 
13. Załatwienia spraw meldunkowych w dniu przybycia i odejścia z internatu.
 
14. Zgłoszenia zamiaru opuszczenia internatu w trakcie trwania roku szkolnego
z tygodniowym wyprzedzeniem.
 
15. Pozostawienia pokoju przed wykwaterowaniem w stanie idealnego porządku
i czystości, rozliczenia się z powierzonego mienia internatu i należności finansowych.
 
16. Samoobsługi przy utrzymaniu czystości w pomieszczeniach internatu oraz podczas posiłków w jadalni. Wynoszenie naczyń i nakryć stołowych z jadalni jest zabronione.
 
17. Pełnienia dyżurów w stołówce i internacie zgodnie z harmonogramem.
 
18. Chodzenia na terenie internatu w miękkich pantoflach (ciapach) lub obuwiu zdrowotnym.
 
19. Przestrzegania przyjętych form kulturalnego zachowania się w internacie, szkole
i poza szkołą.
 
20. Aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności internatu.
 
21. Uzyskania zgody wychowawcy na zmianę wystroju pokoju i innych pomieszczeń, z których korzystają wychowankowie.
 
22. Przestrzegania regulaminu internatu, ogólnie przyjętych norm życia zbiorowego oraz bieżących zarządzeń kierownika i wychowawców placówki.
 
Ponadto:
 
1. Surowo zabrania się samowolnego naprawiania instalacji elektrycznej, używania grzałek, czajników i grzejników elektrycznych w pokojach.
 
2. Zabrania się siadania na parapetach, wychylania z okien, wychodzenia na dach.
 
3. Surowo zabrania się na terenie internatu palenia papierosów, wnoszenia, posiadania i spożywania alkoholu oraz używania środków odurzających.
 
4. Pieniądze, bloczki żywieniowe i inne wartościowe przedmioty należy odpowiednio zabezpieczyć lub oddać do depozytu wychowawcy.
 
5. Za rzeczy zaginione, nie oddane do depozytu internat nie ponosi odpowiedzialności.
 
VI. NAGRODY
 
Czyny i postawy wyróżniających się wychowanków mogą być nagrodzone:
a) pochwałą wychowawcy wobec grupy,
b) pochwałą kierownika internatu na zebraniu ogólnym wychowanków,
c) listem pochwalnym do rodziców,
d) uzyskaniem dodatkowych uprawnień,
e) nagrodą rzeczową.
 
 
VII. KARY
 
Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu, za lekceważenie nauki, za opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia wychowanek może być ukarany:
 
a) upomnieniem wychowawcy grupy,
b) upomnieniem kierownika internatu,
c) ograniczeniem korzystania z czasu wolnego,
d) naganą kierownika wobec mieszkańców internatu,
e) okresowym zawieszeniem w prawach mieszkańca internatu,
f) za szczególnie rażące, za powtarzające się naruszenia zasad współżycia w internacie, za szkodliwy wpływ na otoczenie, chuligaństwo, kradzieże oraz karygodne nieprzestrzeganie regulaminu – wychowanek może być usunięty z internatu decyzją dyrektora szkoły, na wniosek kierownika, po zasięgnięciu opinii Zespołu Wychowawczego placówki,
g) kary porządkowe powinny być odnotowane w dokumentacji internatu.
 
 
VIII. ORGANIZACJA PRACY W INTERNACIE
 
1. Internat szkolny prowadzi działalność w okresie trwania zajęć dydaktyczno- wychowawczych w szkole.
 
2. Wychowankowie internatu podzieleni są na grupy wychowawcze, nad którymi opiekę sprawują wychowawcy.
 
3. Podziału na grupy wychowawcze dokonuje kierownik internatu w porozumieniu
z Radą Wychowawczą.
 
4. Wychowawca sprawuje opiekę nad wychowankami w grupie, inspiruje i kieruje samorządną działalnością grupy, a w szczególności:
 
- wspólnie z wychowankami określa zadania grupy i pomaga w ich realizacji,
- jest rzecznikiem spraw wychowanków grupy wobec Rady Wychowawczej internatu,
- podejmuje decyzje w sprawie udziału wychowanków w zajęciach poza internatem, po okazaniu zgody rodziców,
- dokonuje oceny poszczególnych wychowanków oraz działalności całej grupy.
 
5. W internacie działa Młodzieżowa Rada Internatu.
6. Internat umożliwia uczniom nie mieszkającym w internacie korzystanie z żywienia, na warunkach obowiązujących mieszkańców internatu.
 
 
IX. SAMORZĄD W INTERNACIE
 
1. Wychowankowie internatu tworzą samorząd.
 
2. Reprezentantem samorządu jest Młodzieżowa Rada Internatu, w skład której wchodzą: przewodniczący oraz 2 członków.
 
3. Młodzieżowa Rada Internatu wybierana jest w wyborach tajnych, bezpośrednich, na okres jednego roku. Jej skład może być w ciągu roku wymieniany lub uzupełniany.
 
4. Samorząd realizuje następujące zadania służące:
 
- udzielaniu wzajemnej pomocy w nauce,
- organizowaniu życia kulturalnego mieszkańców,
- utrzymywaniu czystości, porządku i estetyki w pomieszczeniach internatu, kształtowaniu nawyków higieniczno-sanitarnych i porządkowych,
- przestrzeganiu regulaminu internatu, zwłaszcza stosowania się do ogólnie uznanych norm współżycia, zachowania ciszy w porze nocnej, podczas nauki własnej bądź innych zajęć,
- rozpatrywaniu wszelkich przejawów naruszania przez wychowanków norm współżycia społecznego,
- reprezentowaniu ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie internatu,
- inicjowaniu i koordynowaniu działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej
i rozrywkowej w internacie, a także innych form pracy wynikających z planu działania placówki,
- występowaniu z wnioskami o nagrody i wyróżnienia za działalność społeczną
na rzecz internatu,
- zgłaszaniu postulatów i wniosków do kierownika internatu w zakresie całokształtu działalności opiekuńczo – wychowawczej internatu.
 
5. Młodzieżowa Rada Internatu konsultuje i uzgadnia program swej działalności z opiekunem, kierownikiem internatu.
 
  
X. RADA WYCHOWAWCZA
 
1. Rada Wychowawcza Internatu opracowuje i realizuje plany pracy opiekuńczo- wychowawczej.
 
2. Przewodniczącym Rady Wychowawczej jest kierownik internatu a jej członkami pracownicy pedagogiczni.
 
3. Na posiedzenia Rady Wychowawczej poświęcone problemom młodzieży mogą być zapraszani przedstawiciele Młodzieżowej Rady Internatu.
 
4. Na posiedzenia Rady Wychowawczej mogą być zapraszani wychowawcy klas
i pedagog szkolny.
 
 
XI. WARUNKI SOCJALNO – BYTOWE
 
Internat zapewnia wychowankom w okresie nauki szkolnej zakwaterowanie
w pomieszczeniach mieszkalnych, warunki do nauki, wypoczynku oraz utrzymania codziennej higieny osobistej, a w szczególności:
 
a) indywidualne miejsce do spania wyposażone w pościel, meble do wypoczynku, nauki i przechowywania odzieży, pomocy szkolnych i przyborów osobistych,
b) oświetlenie zgodne z normami wymaganymi przy indywidualnej pracy z książką,
c) ciepłą wodę do codziennego mycia i kąpieli oraz warunki do utrzymania intymnej higieny osobistej,
d) internat zapewnia wychowankom całodzienne wyżywienie zgodne
z obowiązującymi normami i zasadami racjonalnego żywienia,
a ponadto umożliwia korzystanie ze stołówki uczniom szkoły oraz nauczycielom. Wysokość opłat za pobyt i wyżywienie w internacie ustala dyrektor szkoły.
 
 
XII. HIGIENA I ZDROWIE
 
Internat stwarza warunki do zachowania zdrowia, przestrzegania higieny
i czystości osobistej oraz estetyki pomieszczeń, urządzeń i otoczenia placówki. Kształtuje trwałe nawyki i potrzeby w tym zakresie, przy czym:
 
a) sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych wykonują zamieszkujący je wychowankowie,
b) sprzątanie pomieszczeń gospodarczych i ogólnego użytku wykonuje personel obsługowy z udziałem wychowanków. Środki i urządzenia do bieżącego utrzymania czystości powinny być stale dostępne dla wychowanków,
c) internat zapewnia wychowankom miejsce i urządzenia do dokonywania drobnych przepierek, suszenia, prasowania oraz konserwacji odzieży i obuwia,
d) internat zapewnia wychowankom pierwszą pomoc.
 
 
XIII. NAUKA WYCHOWANKÓW
 
1. Internat zapewnia wychowankom warunki do nauki własnej i pomaga
w osiąganiu powodzenia szkolnego.
 
2. Internat zapewnia pomieszczenia do nauki. Nauka własna odbywa się w pokojach mieszkalnych i świetlicach internatu.
 
3. Internat zapewnia wychowankom (w miarę możliwości) niezbędne pomoce
do nauki, dostęp do internetu.
 
4. Internat umożliwia korzystanie z audycji radiowych i telewizyjnych, programów komputerowych, wspierających program nauczania lub budzących szczególne zainteresowania wychowanków.
 
5. Internat organizuje poprzez samorząd formy pomocy koleżeńskiej oraz zajęcia
z wychowawcami służące wyrównywaniu braków w nauce.
 
6. Nauka wychowanków odbywa się w stałym czasie, określonym rozkładem dnia. Wychowanek może uczyć się po godz. 22:00 w pomieszczeniach świetlicowych, jeśli czas nauki własnej przewidzianej porządkiem dnia okazał się niewystarczający. Wychowawca może nie wyrazić zgody na naukę po godz. 22:00 wychowankowi, który swym zachowaniem zakłóca wypoczynek pozostałych mieszkańców.
 
7. Wychowawcy internatu współdziałają z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami poszczególnych przedmiotów w zakresie usuwania pojawiających się trudności wychowawczych i dydaktycznych.
 
 
XIV. CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW
 
1. Internat stwarza wychowankom warunki do racjonalnego i atrakcyjnego wykorzystania czasu wolnego przewidzianego porządkiem dnia.
 
2. Wychowankowie internatu mogą indywidualnie lub zbiorowo uczestniczyć w zajęciach:
 
- organizowanych przez internat, szkołę i placówki wychowania pozaszkolnego,
- brać udział (za zgodą wychowawcy) w zajęciach klubów, organizacji sportowych, turystycznych, kulturalnych i innych działających na terenie miasta,
- internat umożliwia wychowankom uczestniczenie w seansach filmowych, spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, dyskotekach i innych imprezach organizowanych przez zawodowe placówki kulturalne,
- korzystanie z audycji radiowych, telewizyjnych, internetu może odbywać się po godz. 22.00 za zgodą wychowawcy, pod warunkiem , że nie zakłóci to wypoczynku pozostałych współmieszkańców internatu.
 
 
XV. PORZĄDEK DNIA
 

645

-

 

pobudka

645

-

700

toaleta poranna

700

-

730

śniadanie

730

-

755

sprzątanie pomieszczeń

755

-

800

wyjście do szkoły

800

-

1430

pobyt w szkole

1200

-

1340

obiad

1430

-

1530

czas wolny wychowanków

1530

-

1800

nauka własna

1800

-

1830

kolacja

1830

-

2000

czas wolny wychowanków

2000

-

2130

zajęcia rekreacyjne, gry i zabawy świetlicowe, TV, internet

2130

-

2200

toaleta wieczorna

2200

-

645

cisza nocna

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224178 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion