oben links oben rechts
left border
e-Dziennik ˇ Plan lekcji ˇ SZUKAJ ˇ Strona Główna ˇ Informatyka ˇ MEN ˇ Matematyka ˇ CKE ˇ RODO ˇ Egzamin zawodowy ˇ Kontakt ˇ Ubezpieczenie ˇ Rekrutacja 2019/2020Lipiec 12 2020 12:19:35
Nawigacja
HISTORIA SZKOŁY

ORGANY SZKOŁY

INTERNAT

BIBLIOTEKA

DOKUMENTACJA

FILMY O SZKOLE

MEDIA O NAS

PORTAL FILMOWY

GALERIA ZDJĘĆ

Z ŻYCIA SZKOŁY

SPORT W REJU

KONKURSY

OLIMPIJCZYCY REJA

STYPENDYŚCI REJA

ZŁOTE PIÓRA REJA

MATURA

DLA KANDYDATÓW

ZAMÓWIENIA PUB.

JUBILEUSZE

INFO O STRONIE

Konkursy dla gimnazjalistów
Nowa strona 1

KONKURS MATEMATYCZNY

"KALEJDOSKOP W REJU"


KONKURS RECYTATORSKI

"MYŚLĄC OJCZYZNA"


KONKURS WIEDZY

O MONTE CASSINO


KONKURS BIOCHEMICZNY


KONKURS GEOGRAFICZNY

MAPA BEZ TAJEMNIC


KONKURS J.ANGIELSKIEGO

ENGLISH IS FUN


KONKURS KRAJOZNAWCZY

"MOJA POLSKA"


KONKURS WIEDZY

O KRAJACH

NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

REJ NA FACEBOOK'u

PROJEKTY UNIJNE


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni!


• Jesteśmy wyjątkowi - jesteśmy zdolni! Drugie pokolenie


• Pracownie komputerowe


• Wiedza gwarancją sukcesu


• Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne


• Innowacyjne metody kształcenia w obrębie przedsiębiorczości


• e-Fizyka Multimedialne środowisko nauczania fizyki


• Business English - Młodzi przedsiębiorcy na start


Praktyki zagraniczne szansą rozwoju kompetencji zawodowych młodzieży (Erasmus+)


• Podniesienie kompetencji uczniów i uczennic z zakresu filozofii i logiki nieformalnej II

Plan pracy
Internat przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Internat przy Zespole Szkół Nr 2

im. Mikołaja Reja w Kraśniku

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej

 

Rok szkolny 2018/2019

 

 

CHARAKTERYSTYKA INTERNATU

 

Internat jest placówką opiekuńczo- wychowawczą. przeznaczoną dla uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku. Placówka zapewnia wychowankom opiekę i wychowanie. Realizuje swoje zadania we współpracy ze Szkołą, rodzicami (opiekunami prawnymi) i wychowankami.

Internat przede wszystkim zapewnia wychowankom zakwaterowanie i wyżywienie. Stwarza godne warunki do nauki, rozwijania zainteresowań

i uczestnictwa w życiu kulturowym.

ZAŁOŻENIA PLANU PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ INTERNATU

 

A.  Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej został opracowany na potrzeby Internatu.

B.   Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu obejmuje:

1.      Zadnia organizacyjne i ogólno - wychowawcze

2.      Profilaktykę wychowawczą

3.    Indywidualną opiekę psychologiczno - pedagogiczną

C. Działania realizowane w ramach Planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu dotyczą nie tylko wychowawców, ale także osób odpowiedzialnych za młodzież tj. rodziców, prawnych opiekunów i nauczycieli.

D. Osobą nadzorującą realizację Planu pracy opiekuńczo - wychowawczej jest Dyrektor Szkoły.

E. Plan pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu jest odzwierciedleniem potrzeb wychowanka placówki.

F. Poszczególne elementy Planu pracy opiekuńczo- wychowawczej Internatu mogą ulegać modyfikacji.

CELE WYCHOWAWCZE

1. Wszechstronny rozwój osobowości wychowanka w zakresie intelektualnym, psychicznym, moralnym, społecznym, estetycznym i zdrowotnym.

2. Kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz więzi z krajem ojczystym, regionem.

3. Dążenie do rozwijania u podopiecznych dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.

4. Kształtowanie świadomości moralnej w wymiarze indywidualnym i społecznym, dokonywania wyborów i hierarchii wartości.

5. Ukazywanie celu i potrzeby kształcenia oraz użyteczności nabywania wiedzy w przygotowywaniu się do zadań w czynnym życiu zawodowym i społecznym.

6. Wyrabianie umiejętności kreowania koncepcji własnego życia, realizacji postawionych celów poprzez rzetelną pracę i uczciwość.

7. Tworzenie klimatu miłości i szacunku do Ojczyzny, rodziny, rówieśników, słabszych i potrzebujących.

8. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka i jego środowiska.

 

TREŚCI

Organizacja życia w internacie.

1. Wychowanie zdrowotne i działania zdrowotne.

2. Profilaktyka zachowań ryzykownych.

3. Wychowanie do pełnienia podstawowych funkcji i ról społecznych.

4. Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań.

5. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.

6. Edukacja i wychowanie w warunkach zmian społecznych.

7. Troska o wyniki osiągane w procesie dydaktycznym i rozwój intelektualny wychowanka.

8. Edukacja medialna.

9. Kultura czasu wolnego.

10. Elementy orientacji zawodowej

 

 

 

 

 

 

I. Wstęp

 

            Wszelkie działania mają zmierzać do ukształtowania wizerunku wychowanka, który wykorzystując w pełni swoje możliwości, intelekt, emocje i umiejętności społeczne prawidłowo funkcjonuje we wszystkich dziedzinach życia.

LP.

ZAŁOŻENIA

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

FORMY REALIZACJI

ODPOWIEDZIALNY

TERMIN REALIZACJI

 

1.

 

Organizacja życia w internacie.

 

·        podział wychowanków na grupy wychowawcze, nad którymi opiekę sprawują wychowawcy grup (podział na grupy ze względu na płeć),

 • zajęcia integracyjne dla młodzieży
  z klas pierwszych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik internatu,

Wychowawcy internatu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kierownik internatu

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

 

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

·        diagnoza środowiska wychowawczego młodzieży,

·        systematyczne kontakty z rodzicami wychowanków,

·        stała obserwacja zachowania podopiecznych,

 

 

 

Rozmowy z wychowankami
i ich rodzicami.

Zebrania z rodzicami. Zapoznanie z dokumentacją zgromadzoną przez pedagoga szkolnego

Codzienna obserwacja

 

 

 

 

 •  

·        szczegółowe omówienie Regulaminu Internatu ze szczególnym zwróceniem uwagi na prawa i obowiązki wychowanka, zapoznanie z przepisami BHP oraz
z przepisami przeciwpożarowymi.

 

 

 

Zebranie z wychowankami

 

 

 

Kierownik internatu

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

Wrzesień

 •  

·        wdrażanie wychowanków do wspólnej odpowiedzialności za ład i porządek
w pokojach oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania,

·        ogłoszenie, systematyczne prowadzenie
i podsumowanie konkursu czystości,

·        osobista odpowiedzialność materialna za poniesione szkody,

 

 

Okresowa kontrola pokoi pod względem dbałości o wyposażenie, ład i porządek.

 

 

Wychowawcy internatu

 

Cały rok szkolny

 • kształtowanie umiejętności analizowania własnego postępowania, uczenie umiejętności adekwatnej samooceny.

 

Rozmowy z wychowankami Zajęcia wychowawcze

 

Wychowawcy internatu

 

Cały rok szkolny

 

2.

 

Samorządność mieszkańców.

 •  

·        wybór Młodzieżowej Rady Internatu

·        edukacja w zakresie samorządności,

·        pomoc w adaptacji i integracji mieszkańców internatu,

·        tworzenie atmosfery otwarcia i życzliwości,

·        wspieranie działalności samorządowej wychowanków,

 

 

Wybór przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Internatu

Zajęcia integracyjne

Współpraca z samorządem w rozwiązywaniu problemów.

 

 

Kierownik internatu

 

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

3.

 

Wychowanie zdrowotne i profilaktyka uzależnień.

·        kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń zdrowotnych, higienicznych oraz związanych z zachowaniem bezpieczeństwa,

·        przeciwdziałanie negatywnym zachowaniom młodzieży,

·        działania edukacyjne dotyczące uzależnień i zagrożeń współczesnego świata,

·        kształtowanie świadomości w zakresie bezpieczeństwa osobistego,

·        pomoc w uświadamianiu sytuacji problemowych, szukanie dróg wyjścia,

·        realizacja zagadnień związanych z prawidłowym odżywianiem- problem anoreksji i bulimii.

 

Rozmowy indywidualne
z wychowankami.

Zajęcia wychowawcze.

 

Kierownik internatu

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

4.

 

Sukces szkolny wychowanka.

 •  

·        tworzenie warunków do nauki,

·        troska o efektywne wykorzystanie czasu nauki,

·        otoczenie szczególną uwagą uczniów mających problemy w nauce.

·        systematyczna kontrola ocen i frekwencji
w szkole wychowanków,

·        kształtowanie nawyków systematyczności w pracy,

·        zapoznanie podopiecznych z technikami uczenia się,

·        zapoznanie wychowanków z regulaminem nauki własnej,

·        diagnozowanie przyczyn trudności szkolnych i pomoc w ich przezwyciężeniu.

 

Indywidualna pomoc w przygotowaniu do lekcji.

Organizacja pomocy koleżeńskiej.

Okresowe podsumowanie wyników w nauce.

Rozmowy indywidualne
z wychowankami.

Kontrola obecności na nauce własnej.

Współpraca z nauczycielami
i pedagogiem szkolnym.

 

Kierownik internatu

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

5.

 

Edukacja kulturalna młodzieży.

·        Wdrażanie do kształtowania kultury języka oraz poprawności wymowy,

·        uczenie zachowania się w miejscach publicznych,

·        dbałość o kulturę spożywania posiłków,

·        przestrzeganie higieny osobistej i dbałość
o własny wygląd zewnętrzny,

·        savoire-vivre na co dzień,

·        uczenie i przestrzeganie zasady tolerancji,

·        kształtowanie nawyków dbałości o czystość i estetykę pokoi oraz najbliższego otoczenia.

 

Rozmowy indywidualne
z wychowankami.

 

Zajęcia wychowawcze.

 

Konkurs czystości.

 

 

Wychowawcy internatu

Kierownik internatu

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Czas wolny wychowanka.

 •  

·        rozbudzanie zainteresowań wychowanków,

·        pomoc w organizowaniu różnorodnych form spędzania czasu wolnego,

·        propagowanie aktywnych form wypoczynku-korzystanie ze szkolnej bazy sportowej,

·        wykonywanie okolicznościowej dekoracji.

·        organizacja konkursów

·        przygotowanie wspólnej wieczerzy wigilijnej

 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness, Koło filmowe

Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych.

Wspólne zdobienie internatu
i dokumentowanie ważnych wydarzeń.

 

 

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

7.

 

Upowszechnienie zasad dobrego wychowania, przeciwdziałanie agresji.

 •  

·        bezpośrednia natychmiastowa reakcja na zaistniałą sytuację np. wulgarne słownictwo, ignorowanie potrzeb innych ludzi oraz łamanie ich praw,

·        zwrócenie uwagi na działanie mające na celu przeciwdziałaniu agresji słownej,
w tym przeciwdziałanie nękaniu za pośrednictwem portali społecznościowych w Internecie

·         nauka właściwych postaw i zachowań poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju uroczystościach i imprezach w internacie jak i poza nim,

·        nagrody i kary wg regulaminu internatu.

 

 

Rozmowy indywidualne

Zajęcia wychowawcze

Wspólne organizowanie imprez okolicznościowych.

 

 

 

 

 

Kierownik internatu

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

Cały rok szkolny

 

8.

 

Współdziałanie z rodzicami i opiekunami wychowanków oraz środowiskiem społecznym.

·        współpraca z rodziną wychowanka, zapoznanie się z sytuacją domową,

·        współpraca ze środowiskiem szkolnym, wychowawcą klasowym i Dyrekcją szkoły, pedagogiem szkolnym

·        współpraca ze środowiskiem lokalnym
i innymi.

 

Rozmowy z wychowankami
i ich rodzicami.

Rozmowy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym i Dyrekcją szkoły

 

 

Kierownik internatu

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

9.

 

Relacje interpersonalne.

 •  

·        budzenie więzi i poczucia bezpieczeństwa,

·        tworzenie sytuacji swobodnego wyrażania myśli i emocji,

·        tworzenie prawidłowych relacji interpersonalnych,

·        dbałość o kulturę słowa.

 

Spotkanie integracyjne grup.

Rozmowy indywidualne
z wychowankami.

Zajęcia wychowawcze.

 

Wychowawcy internatu

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

10.

 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanków.

·        prezentowanie wartości uniwersalnych jako postawy światopoglądu i postaw,

·        edukacja w zakresie pozytywnego myślenia, poczucia własnej wartości, komunikacji,

·        pobudzanie kreatywności i twórczej postawy, zainteresowań, edukacja jak radzić sobie ze stresem.

 

Tematyczne spotkanie grupowe.

Zajęcia wychowawcze

 

Wychowawcy internatu

 

Cały rok szkolny

 

 

 

Opracowała

 

Benedykta Kazula

Rej
ECC 


Brązowa Tarcza dla Reja
   

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI

 

 

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
right border
unten links unten rechts


22224195 Unikalnych wizyt

Copyright * 2017 by TG Rey and php-fusion