ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 799

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej na podstawie poniższych aktów prawnych:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia  2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z dn. 11.09.2019 r. poz.1737)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001148/U/D20191148Lj.pdf

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z dn. 03.09.2019 r. poz. 1148, 1078, 1287 i 1680)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001148/T/D20191148L.pdf

 

Zarządzenie Nr 5/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
Zarządzenie Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2020 r.pdf 

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych
Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych.pdf

 

Zarządzenie nr 9/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnionych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 w województwie lubelskim

https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10450/zal/zarz%B9dzenie.pdf

 

Strona elektronicznego systemu naboru:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl

 

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021:
https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

 

Kryteria rekrutacji:

  1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych (maksymalnie 200 punktów, w tym punkty za świadectwo: 100, punkty za egzamin: 100).
  2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
  1. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria:

 1) Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów wskazanych przy wybranej klasie (z języka obcego nowożytnego i przedmiotu uwzględnionego w profilu klasy). Za oceny na świadectwie z każdego z tych czterech przedmiotów kandydat uzyskuje:

  • celujący – 18 pkt.,
  • bardzo dobry – 17 pkt.,
  • dobry – 14 pkt.,
  • dostateczny – 8 pkt.,
  • dopuszczający – 2 pkt.

Zatem za oceny przyznaje się maksymalnie 72 punkty.

 2) Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 3) Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie – maksymalnie  18 punktów. Osiągnięcia w zawodach wiedzy i konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (finaliści konkursów) – maksymalnie 10 punktów, w innych konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych – laureat 7 punktów, finalista – 5 punktów. Osiągnięcia sportowe, artystyczne co najmniej na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty, krajowym  - 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym  - 1 punkt.

 4) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego (w szczególności w formie wolontariatu) przyznaje się 3 punkty.

 5) Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 (czyli maksymalnie po 35 punktów za egzamin), a z języka obcego nowożytnego przez 0,3 (czyli maksymalnie 30 punktów), łącznie za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów.