ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 3578

            

TERMINY REKRUTACJI DO ZS NR 2 NA ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Harmonogram rekrutacji oraz postępowania uzupełniającego dla klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum.…, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy  Prawo  oświatowe, zgodnie z Zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023r.

 

LP.

Rodzaje czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

 

 

od  15 maja 2023r.

do 23 czerwca 2023r.

 

 

od 24 lipca 2023r.

do 31.07.2023r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego  wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie z uwagi na zmianę  szkół, do których kandyduje.

 

od 23 czerwca 2023 r.

do 10 lipca 2023 r. do godziny 15:00

 

 

 

_______________

3.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe dla kandydatów Technikum skierowania na badanie lekarskie, o którym mowa w art. 134 ust.1 pkt. 2,4,5 ustawy-Prawo oświatowe,

 

od 15 maja 2023r.

do 19 lipca 2023r

 

od 24 lipca 2023r.

do 08 sierpnia 2023r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 lipca 2023 r.

do godz. 12.00

do 08 sierpnia 2023r.

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem

 

 

od 18 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023r. do godz.15.00

 

 

od 08 sierpnia 2023r.

do 11 sierpnia 2023r. do godz. 15:00

 

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

24 lipca 2023 r.

do godziny 12:00

 

 

14 sierpnia 2023r.

do godziny 12:00

7.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie

do 18 sierpnia 2023r.

do godz. 15.00

_________________

8.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, po wskazaniu wówczas przyczyny niedotrzymania pierwotnego terminu. Nie przedłożenie do 22 września 2023 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty.

nie później niż do 22 września 2023r.

__________________

 

Opracowała: Justyna Popiołek-Czarnota