ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 994

Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku

 Regulamin rekrutacji do klas pierwszych liceum ogólnokształcącego i technikum w roku szkolnym 2024/2025

Rekrutacja przeprowadzana jest w formie elektronicznej na podstawie poniższych aktów prawnych:

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z .2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005)

 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000900/U/D20230900Lj.pdf

 

Zarządzenie nr 11/2024  p.o. Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu

terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025, do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych oraz na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, a także do szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego 2025 r., na terenie województwa lubelskiego.

 

 

https://kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=13156

 

 

Strona elektronicznego systemu naboru:

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

 

 

Kryteria rekrutacji:

  1. O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej szkół ponadpodstawowych decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych (maksymalnie 200 punktów, w tym punkty za świadectwo: 100, punkty za egzamin: 100).
  2. Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych organizowanych przez podmioty wskazane w wykazie Ministra Edukacji Narodowej są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 

  1. Przy ustaleniu liczby punktów osiąganych przez kandydatów brane są pod uwagę następujące kryteria:

 

1)      Oceny uzyskane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z: języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów wskazanych przy wybranej klasie (z języka obcego nowożytnego i przedmiotu uwzględnionego w profilu klasy). Za oceny na świadectwie z każdego z tych czterech przedmiotów kandydat uzyskuje:

  • celujący – 18 pkt.,
  • bardzo dobry – 17 pkt.,
  • dobry – 14 pkt.,
  • dostateczny – 8 pkt.,
  • dopuszczający – 2 pkt.

Zatem za oceny przyznaje się maksymalnie 72 punkty.

 

2)      Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów.

 

3)      Inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie – maksymalnie  18 punktów. Osiągnięcia w zawodach wiedzy i konkursach organizowanych przez kuratorów oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim (finaliści konkursów) – maksymalnie 10 punktów, w innych konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych – laureat 7 punktów, finalista – 5 punktów. Osiągnięcia sportowe, artystyczne co najmniej na szczeblu międzynarodowym – 4 punkty, krajowym  - 3 punkty, wojewódzkim – 2 punkty, powiatowym  - 1 punkt.

 

4)      Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego (w szczególności w formie wolontariatu) przyznaje się 3 punkty.

  

5)      Wynik egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35 (czyli maksymalnie po 35 punktów za egzamin), a z języka obcego nowożytnego przez 0,3 (czyli maksymalnie 30 punktów), łącznie za egzamin ósmoklasisty – 100 punktów.