ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1250

 

Zasady kwalifikacji do poszczególnych klas pierwszych w roku 2021/2022

 Olimpijczycy

Kandydaci posiadający status 'olimpijczyka' są automatycznie kwalifikowani do tego oddziału.

Pozostali kandydaci

By kandydat był rozpatrywany do tego oddziału podczas kwalifikacji, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

I.  

Wartość punktów za oceny i osiągnięcia (oraz za sprawdzian, jeśli sumowany) równa lub większa od minimum punktowego do oddziału: 0.0

W szeregowaniu kandydatów podczas kwalifikacji do tego oddziału są brane pod uwagę kolejno i niezależnie poniższe kryteria:

  1. Punktacja osiągnięć - w tym za oceny z przedmiotów:

       wskazanych przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną 

       Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

2.2 2. Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej

      3. Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą -

 wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 20 19 r. poz. 1148 z późn. zm., z 2020 r. poz. 374) zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.

  1. ocena zachowania
  2. procentowy wynik sumaryczny z egzaminu ósmoklasisty
  3. 6. średnia punktowa z przedmiotów obowiązkowych
  4. 7. ocena z języka polskiego
  5. 8. ocena z języka obcego
  6. 9. Kolejność wynikająca z ręcznego porządkowania list chętnych