ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1640

 

REGULAMIN WYCIECZEK

ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 2

w KRAŚNIKU

 

 

Regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

 

 1. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani do:
  1. zachowywania się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
  2. stosowania się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez kierownika wycieczki, opiekunów lub przewodników,
  3. kulturalnego odnoszenia się do opiekunów, kolegów i innych osób.

 

 1. Uczestnicy wycieczki:
  1. przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zachowują ostrożność na ulicach i w innych miejscach, w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
  2. nie oddalają się od grupy bez wyraźnego zezwolenia opiekuna,
  3. bezwzględnie  przestrzegają zakazu picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania środków odurzających,
  4. nie śmiecą, nie niszczą zieleni, nie płoszą zwierząt,
  5. dbają o czystość, ład i porządek w miejscach, w których przebywają,
  6. przestrzegają godzin ciszy nocnej,
  7. w miejscach noclegowych postępują zgodnie z obowiązującym tam regulaminem,
  8. ponoszą koszty finansowe za spowodowanie zniszczeń lub uszkodzenie mienia.

 

 1. Wobec uczestników, którzy nie zastosują się do regulaminu i zasad bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z zasadami oceniania zachowania zawartymi w Statucie Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.

 

 1. W przypadku  naruszenia  przez  ucznia  punktu  2c  będą zawiadomieni jego rodzice/prawni opiekunowie oraz dyrektor szkoły. Uczeń ten może zostać skreślony z listy uczestników wycieczki, a rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani odebrać dziecko z miejsca pobytu na własny koszt.

 

 1. W razie wypadku uczestników wycieczki mają zastosowanie odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu Pracy, Statutu Szkoły, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

      i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

      i   niepublicznych szkołach i placówkach oraz rozporządzenia Ministra Edukacji  

     Narodowej z 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez  

      publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

 

 1. Przed wycieczką jej uczestnicy potwierdzają znajomość regulaminu podpisem na liście obecności (kierownik wycieczki zapoznaje jej uczestników z regulaminem).

 

 1. Regulamin wraz z załącznikami obowiązuje od dnia ..............................................

 

 

 

 

                                                                                                           Zatwierdził

 

 

.............................................     ........................................     ....................................................

         (miejscowość, data)                               ( pieczęć szkoły)                        ( pieczęć i podpis dyrektora)