ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 2575

Aneks do Regulaminu Internatu

przy Zespole Szkół nr 2

w Kraśniku

 

 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.

W obowiązującym Regulaminie Internatu wprowadza się następujące zmiany:

 

  • 1

     

Wprowadza się punkt XVI, który otrzymuje brzmienie:

 

„Zasady bezpiecznego zachowania w stołówce szkolnej w czasie reżimu sanitarnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

1.Ze stołówki szkolnej mogą korzystać wyłącznie uczniowie i pracownicy szkoły.

 

2.Uczniowie mieszkający w internacie spożywają posiłki (śniadania i kolacje)
dwóch proporcjonalnych grupach, wyznaczonych przez wychowawców
z zachowaniem zasad zgodnych z zaleceniami GIS.


3.Uczniowie i pracownicy korzystający z obiadów na stołówce w miarę możliwości zachowują dystans społeczny 1,5 m od siebie.

 

4.Obiady wydawane są w czasie dwóch długich przerw. Na pierwszej długiej przerwie obiady wydawane będą uczniom klas pierwszych i trzecich oraz pracownikom, którzy kończą zajęcia. Na drugiej długiej przerwie uczniom klas drugich oraz pozostałym pracownikom.


5.Po każdej długiej przerwie wszystkie powierzchnie dotykowe są dezynfekowane a pomieszczenia wietrzone.


6.Posiłki wydają pracownicy stołówki.


7.Emeryci szkoły mogą korzystać z obiadów zabierając je do domu. Obiady dla emerytów wydaje wyznaczony pracownik drzwiami od strony kuchni.

Pracownicy kuchni wyposażeni są w środki ochrony osobistej.”

 

 

  • 2

     

Wprowadza się punkt XVII, który otrzymuje brzmienie:

 

„Zasady bezpiecznego zachowania w internacie w czasie reżimu sanitarnego
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

1.Internat jest czynny dla wychowanków według harmonogramu pracy internatu. Osoby z zewnątrz nie mogą wchodzić na teren internatu.


2.W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.


3.Wchodząc do internatu wychowankowie mają obowiązek każdorazowo zdezynfekować ręce. Płyn do dezynfekcji udostępniony jest przy każdym
z wejść do internatu.

 
4.Wychowankowie są zobowiązani do przestrzegania zasad higieny – często myją ręce wodą z mydłem według instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.

5.Wychowankowie ograniczają kontakty koleżeńskie z osobami mieszkającymi w innych pokojach. W czasie odwiedzin mają obowiązek noszenia maseczek.  W przestrzeniach wspólnych, takich jak świetlica, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, korytarz należy założyć maseczkę oraz zachować dystans społeczny – 1,5 m.”

 

 

 

Kraśnik, dnia 28.08.2020r