ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Odsłony: 1076

KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.                          w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO)- (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) uprzejmie informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana, Ucznia : ..……..…..…..……..…..………………....…………jest:                                                                                               (imię i nazwisko Ucznia)

Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku

z siedzibą: ul. Gen. Sikorskiego 25, 23- 204 Kraśnik

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
 • realizacji ustawowych, statutowych zadań dydaktycznych Zespołu Szkół Nr 2 w Kraśniku - na podstawie 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów odnoszących się ściśle do funkcjonowania oświaty.  Przede wszystkim są to: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela,  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, Ustawa z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych oraz aktów wykonawczych do ustaw z zakresu funkcjonowania oświaty, Administrator  w ramach określonych tymi przepisami może przetwarzać m.in. dane osobowe: uczniów i ich opiekunów prawnych (np. rodziców).

Administrator przetwarza dane osobowe również w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów                                      i pracowników poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;                                                  

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi - na podstawie 6 ust. 1 lit. e RODO – np. umieszczanie na tablicach na terenie szkoły danych osobowych uczniów w celu ich wyróżnienia za szczególne osiągnięcia, jak również wywieszanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów zawierających pełne imiona i nazwiska uczniów, którzy te prace wykonali,
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody ( np. publikacja wizerunku ucznia)- 6 ust.1 lit. a RODO .
 1. Dane osobowe mogą zostać przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 2. Dane będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa,
 3. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. / Rozdział III RODO- Prawa osoby, której dane dotyczą /art. 15-22 /,
 4. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne,
 6. Ponadto informuję, iż w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana, Ucznia danych osobowych nie podlega Pani/ Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 RODO.

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższym:

 

….…….…………………………………………..……….

(data i czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego / lub ucznia, jeżeli jest pełnoletni)


DOTYCZY  UCZNIA: ..….…..…........…........…....................…….……….

                                                                                                                      (imię  i nazwisko Ucznia)

 

KLAUZULA  ZGODY NA  PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku informuje o swojej działalności podejmując aktywne działania promocyjne.                      W tym celu prowadzi m.in tablice informacyjne, stronę internetową szkoły, facebook, kroniki. W zasobach tych publikuje informacje o najważniejszych wydarzeniach, przedsięwzięciach, sukcesach członków  społeczności, w tym uczniów. Rozpowszechniane są tylko te informacje, które stawiają Szkołę i uczniów w dobrym świetle. Wzbogaca się je zdjęciami, filmami, które zostały wykonane podczas organizacji konkursów, zawodów sportowych, imprez okolicznościowych oraz innych uroczystości szkolnych.

Administrator danych osobowych szanując i przestrzegając  zasad ochrony danych osobowych1 serdecznie prosi Państwa o podjęcie decyzji dotyczącej przetwarzania danych osobowych/ rozpowszechniania wizerunku ucznia                 w celach promocji Szkoły.

 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych                    w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy                95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych  zwane RODO), Ustawa z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych ujawniających wizerunek ucznia w tym imienia i nazwiska                  w celu i zakresie niezbędnym do publikacji przez Zespół Szkół Nr 2 w Kraśniku m.in. wyników  przedmiotowych, czy osiągnięć ucznia na stronie internetowej szkoły, na facebook szkoły zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO-  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Niniejsza zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

…………………………………………...

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

lub ucznia, jeżeli jest pełnoletni)

 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku ucznia zarejestrowanego podczas organizacji konkursów, zawodów sportowych, imprez okolicznościowych oraz innych uroczystości szkolnych. tj.:

 • na stronie internetowej szkoły,
 • portale społecznościowe szkoły m.in. Facebook szkoły,
 • w kronice szkolnej,
 • na tablicach informacyjnych szkoły

zgodnie z  art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Niniejsze oświadczenie jest ważne przez cały cykl kształcenia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku może być wycofana w dowolnym czasie.  

 

…………………………………………...

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego

lub ucznia,  jeżeli jest pełnoletni)