UWAGA

ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 1420

Miło nam poinformować, że szkoła dostała dofinansowanie na realizację projektu Erasmus +.pt. " Our Literary Routes- Nasze literackie ścieżki". Projekt został napisany przez koordynatora p. Renatę Łapaj. Projekt w całości jest finansowany przez Fundację rozwoju Edukacji FRSE w ramach programu Erasmus + Współpraca Partnerskich Szkół (sektor Edukacja szkolna akcja KA229). Realizacje jego obejmuje okres 01.09.2019r.  do 31.08.2021. 

Projekt zakłada udział min. 20 uczniów oraz 5 nauczycieli w wymianach między partnerskimi szkołami  w Hiszpanii, Włoszech, Rumunii i Grecji. Główne cele projektu do głębsze poznanie literatury, zachęcenie uczniów do czytelnictwa, poznanie kultur innych europejskich krajów oraz pogłębienie znajomości języków obcych. Językiem projektu jest język angielski.

W związku z powyższym ogłasza się  nabór na uczestników projektu. Regulamin naboru dostępny jest u koordynatora projektu p. Renaty Łapaj oraz na stronie internetowej szkoły.

 

 

 

 

 

                           

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu  Erasmus +Współpraca Partnerskich Szkół akcja KA229

Tytuł projektu:  "Our Literary Routes- Nasze literackie ścieżki"

Numer projektu: 2019-1-PL01-KA229-065473_1

 

§1

Przepisy ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie pt. Nasze literackie ścieżki , który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus + .
 2. Projekt jest realizowany w terminie: 01.09.2019r. do 31.08.2021r.

3.Głównym celem projektu w odniesieniu do uczniów jest ich rozwój uczniów w zakresie umiejętności językowych i TIC oraz współpracy w grupie rówieśniczej i świadomości różnorodności kulturowej w obrębie społeczeństw Unii Europejskiej poprzez:

-  rozwój kompetencji językowych – komunikacji w języku angielskim w mowie i piśmie podczas realizacji zadań projektowych,

-  uświadomienie roli dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich,

-  podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i organizacyjnych uczniów, w tym samodzielności, wiary we własne możliwości, przedsiębiorczości, obycia w świecie

- poszerzenie wiedzy w zakresie literatury, zwiększenie motywacji do czytania

 1. Cele w odniesieniu do organizacji wysyłającej to:

-  polepszenie jakości kompetencji językowych wśród uczniów i pracowników szkoły,

-  poznanie i otwartość na różnorodność dziedzictwa kulturowego swojego i innych krajów europejskich,

-  zwiększenie umiędzynarodowienia szkoły

 1. Regulamin rekrutacji do projektu określa w szczególności:
 2. a) grupę docelową,
 3. b) kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji,
 4. c) wymagane dokumenty,
 5. d) prawa i obowiązki uczestników,
 6. e) zasady rezygnacji z projektu
 7. Biuro projektu mieści się w Zespole Szkół nr 2 im. M. Reja w Kraśniku , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik.
 8. Informacje na temat projektu zamieszczane są na stronie internetowej: http://weba.home.pl/boa/mctoto/rey1/
 9. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny dla jego uczestników. W całości jest finansowany przez Program Erasmus +.
 10. Projekt zakłada wyjazd 20 uczniów do partnerskich szkół w Hiszpanii, Włoch, Rumunii i Grecji. Na każdy wyjazd zakwalifikowanych zostanie 5 uczniów oraz 1 nauczyciel oprócz koordynatora projektu. Każdy wyjazd trwa 7 dni.

10 . Ogólny nadzór nad realizacją projektu oraz przeprowadzenie rekrutacji należą do kompetencji szkoły i będą prowadzone przez koordynatora projektu

 

§2

Grupa docelowa

 1. Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. M. Reja w Kraśniku.

 §3

Kryteria kwalifikacyjne i zasady rekrutacji

I Warunki ogólne

 1. Za rekrutację jest odpowiedzialny koordynator projektu, który powołuje Komisję Rekrutacyjną. W skład Komisji wchodzi koordynator projektu i 2 innych nauczycieli szkoły.
 2. Informacja o rekrutacji pojawi się na stronie internetowej szkoły, tablicach informacyjnych w szkole, zostanie przesłana uczniom na dziennik elektroniczny, zostanie odczytany komunikat o naborze do projektu we wszystkich klasach.
 3. Zgłoszenia do projektu dokonuje uczeń na podstawie formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
 4. Podczas rekrutacji brane będą pod uwagę jedynie kryteria opisane w pkt. II. Na wybór uczestników nie będzie miało wpływu ich wyznanie, światopogląd, pochodzenie, itp. W projekcie mogą wziąć udział na tych samych zasadach zarówno chłopcy jak i dziewczęta.

 

II Kryteria szczegółowe i dodatkowe

Podczas procesu rekrutacji uczniowie będą wybrani na podstawie oceny ich motywacji do udziału w projekcie:

 1. List w języku angielskim przedstawiający motywację ucznia do udziału w projekcie, wyrażający zainteresowanie dziedzictwem kulturowym krajów partnerskich. oraz znajomość języka angielskiego,
 2. Określenie umiejętności ucznia przydatnych do realizacji projektu ( np. gotowość i umiejętność prowadzenia bloga w języku angielskim, znajomość narzędzi informatycznych, umiejętność tworzenia krótkich filmów, praca z programami w celu stworzenia gazetki on- line lub komiksu itp. ) (15 pkt.)
 3. Przynajmniej dobra, komunikatywna znajomość języka angielskiego ( ocena nauczyciela uczącego ten przedmiot) (10 pkt.) .

- 9- 10 pkt- bardzo dobra znajomość języka

-7-8  pkt - dobra znajomość języka

- 5- 6 pkt - średnia znajomość języka

- 3-4 pkt- podstawowa znajomość języka

- 1-2pkt- bardzo słaba znajomość języka

 1. Stosunek do obowiązku szkolnego na podstawie opinii wychowawcy . (5 pkt.)
 2. Gotowość przyjęcia ucznia z zagranicy (5pkt)
 3. Sytuacja rodzinna ( brak możliwości wyjazdu za granicę z powodów finansowych). (5 pkt)

Uczeń może maksymalnie otrzymać 40 pkt.

 

III Ocena kandydatów

 1. Punkty uzyskane z kryterium II zostaną do siebie dodane, suma będzie stanowiła o wyniku rekrutacji. Uczniowie z największą ilością punktów, zostaną zakwalifikowani do projektu i wpisani na listę rankingową, osoby pozostałe zostaną wpisane na listę rezerwową.
 2. Ocena kandydatów zostanie dokonana przez szkołę na podstawie opisanych w pkt. II kryteriów i zamieszczona w protokole, stanowiącym załącznik 3 do niniejszego regulaminu, w terminie ogłoszonym przez szkołę.
 3. Ocena niezwłocznie po sporządzeniu protokołu z rekrutacji zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie listy rankingowej i rezerwowej.
 4. Osoby wpisane na listę rezerwową będą mogły wziąć udział w projekcie w przypadku zwolnienia się w nim miejsca. Dobór do projektu osób z listy rezerwowej będzie następował w kolejności wg ilości uzyskanych punktów.

§4

Wymagane dokumenty

 1. Na etapie rekrutacji:
 2. a) Formularz zgłoszeniowy. (zał 1)
 3. b) Deklaracja uczestnictwa w projekcie i deklaracja o stanie zdrowia. (zał 2)

§5

Prawa i obowiązki uczestników projektu

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:

-  Udziału w zajęciach związanych z realizacją zadań projektowych.

- Uczestnictwa we wszystkich spotkaniach informacyjnych w czasie trwania projektu zarówno przed wyjazdem, w czasie wyjazdu, jak i po powrocie.

- Współpracy z nauczycielami zaangażowanymi w realizację projektu w szkole oraz podczas pobytu w krajach partnerskich, przestrzegania poleceń opiekunów wyjeżdżających z uczestnikami.

- Zaangażowanie w opracowanie materiałów projektowych oraz promujących sam projekt.

-  Udział w ankietach ewaluacyjnych projektu.

- Terminowe wykonywanie zadań przydzielonych przez koordynatora projektu.

- Bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa podczas podróży, udziału w programie kulturowym, przebywania na terenie miejsca zakwaterowania i podczas spędzania czasu wolnego.

-  Bezwzględnego przestrzegania Regulaminu wyjazdu (Regulamin regulujący zachowanie ucznia w trakcie wyjazdu do szkoły partnerskiej) pod rygorem usunięcia z udziału w projekcie i obciążenia wszystkimi kosztami poniesionymi na organizację jego wyjazdu.

 - Posiadania ważnych dokumentów uprawniających do pobytu za granicą, tj. ważny dowód osobisty lub paszport, dokumentów upoważniających do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej tj. np. Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 §6

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

 1. 1. Organizacja wysyłająca zastrzega sobie możliwość wykluczenia uczestnika z projektu w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub zaprzestania nauki w szkole.
 2. 2. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy: rezygnacja została złożona na piśmie do koordynatora projektu w terminie do 7 dni po zakończeniu procesu rekrutacyjnego bez podania przyczyny (w przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica);
 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z projektu bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

- rezygnacja nastąpiła z ważnych powodów osobistych lub zdrowotnych, działania siły wyższej i  musi być złożona na piśmie, do którego należy dołączyć zaświadczenie (dowód) dot. sytuacji ją powodującej (np. zwolnienie lekarskie).

- w  przypadku osób niepełnoletnich rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego.

 1. W przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji).

§7

Postanowienia końcowe

 1. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej i u koordynatora projektu.

 

  Załącznik nr 1

Formularz zgłoszeniowy dla kandydata na uczestnika projektu Erasmus + pt."Nasze europejskie ścieżki".

Imię i nazwisko

               

Klasa

 

Znajomość języka angielskiego -opinia nauczyciela (1-10 pkt)

 

Motywacja do udziału w projekcie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przydatne umiejętności (robienie zdjęć , filmów, znajomość narzędzi informatycznych itp.)

 

Opinia wychowawcy - zachowanie

 

 

 

 

Gotowość zakwaterowania ucznia z zagranicy (zakreśl)

Tak

Nie

Czy udział w projekcie byłby jedyną szansą na poznanie innych kultur europejskich i wyjazd za granicę? (zakreśl)

 

Tak

Nie