ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 230

PROCEDURY
umożliwiające zamieszkanie wychowanków w Internacie Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku w czasie epidemii.

 

SPRAWY OGÓLNE

 1. Od 25 maja 2020r. internat jest czynny dla młodzieży z klas maturalnych od poniedziałku, od godz. 06:00, do piątku, do godz. 18:00, z wyłączeniem 11 – 12.06.2020r. Dla młodzieży
  z klas 1 i 2 jest czynny od 01 czerwca 2020r. z wyłączeniem 08 - 12 .06.2020r.
 2. Do internatu przyjmowani są wyłącznie wychowankowie zdrowi.
 3. W pierwszej kolejności do internatu będą przyjęci maturzyści, w drugiej kolejności osoby mieszkające w dużej odległości od placówki i mające utrudnione połączenie komunikacyjne.
 4. W czasie epidemii w placówce może zamieszkiwać 18 osób - jedna osoba w pokoju.
 5. Wychowankom przebywającym w internacie przysługuje całodniowe wyżywienie.
 6. Niedopuszczalne są wizyty osób z zewnątrz.
 7. W razie wystąpienia u wychowanka objawów infekcji należy niezwłocznie poinformować
  o tym rodziców/opiekunów prawnych.
 8. W przypadku złego samopoczucia wychowanków internatu, w szczególności podwyższonej temperatury ciała, kaszlu, oraz trudności z oddychaniem, rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do zabrania dziecka z internatu.
 9. Pomieszczenia wspólne, higieniczno-sanitarne, ciągi komunikacyjne oraz powierzchnie dotykowe będą na bieżąco dezynfekowane przez pracowników obsługi.

ZADANIA WYCHOWAWCY

 1. Wychowawca przychodząc do pracy musi być zdrowy. Jeżeli wystąpił kontakt z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o tę chorobę trzeba o takiej sytuacji powiadomić przełożonego.
 2. Zaleca się zachowanie zasad bezpieczeństwa - mycie rąk/dezynfekcja bezpośrednio po wejściu do internatu. Zachowanie odległości min. 2m od wychowanków i innych pracowników internatu. Stosowanie środków ochrony osobistej podczas kontaktu
  z wychowankami.
 3. Zapoznanie wychowanków z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w internacie.
 4. Zwracanie uwagi, by wychowankowie nie gromadzili się w pomieszczeniach do wspólnego użytkowania.
 5. Zwracanie uwagi na dostępność płynu do dezynfekcji przy wejściu do internatu oraz we wszystkich pomieszczeniach użytkowanych wspólnie.
 6. Przypominanie wychowankom o konieczności częstego mycia rąk oraz używania środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice) podczas kontaktów z innymi wychowankami lub pracownikami internatu.
 7. Zwracanie uwagi na regularne wietrzenie przez wychowanków pomieszczeń mieszkalnych.
 8. Zwracanie uwagi na czystość w miejscach pracy i pokojach wychowanków:
  - powierzchnie, w tym podłogi, biurka i przedmioty (np. telefony, klawiatury),klamki, poręcze powinny być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,
  - wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i wychowankowie powinny być starannie czyszczone i dezynfekowane, w tym w szczególności toalety i kuchnie oraz miejsca przeznaczone do wspólnego użytkowania

 

 1. Śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania.

ZADANIA WYCHOWANKA

 1. Każdy wychowanek jest zobowiązany do poinformowania wychowawcy o kontakcie z osobą chorą na koronawirusa lub podejrzaną o to zakażenie.
 2. W przypadku pogorszenia samopoczucia należy niezwłocznie zgłoś to wychowawcy, szczególnie, gdy występują objawy infekcji.
 3. Każdy wychowanek ma obowiązek zapoznania się z informacją o zachowaniu zasad bezpieczeństwa na terenie internatu podczas obowiązywania stanu epidemii oraz przestrzegania tych zasad.
 4. Należy we własnym zakresie zaopatrzyć się w środki ochrony osobistej – maseczki, rękawiczki jednorazowe.
 5. Należy ograniczyć opuszczanie swojego pokoju i korzystanie z przestrzeni wspólnych budynku. Jeśli jest taka potrzeba stosuj środki ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice jednorazowe) i dezynfekuj ręce.
 6. Należy ograniczyć kontakty z innymi wychowankami, wychowawcami oraz innymi pracownikami, przebywającymi na terenie internatu. W przypadku takich kontaktów nie podawaj ręki na powitanie, zachowaj odległość 2 m od rozmówcy.
 7. Noś osłonę nosa i ust w przestrzeniach wspólnych placówki.
 8. Podczas kaszlu i kichania zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – zużytą chusteczkę jak najszybciej wyrzuć do zamkniętego kosza i umyj ręce. Staraj się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 9. Zachowaj zasady ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków (unikaj surowego mięsa i mleka), używaj własnych sztućców i naczyń, myj je z użyciem detergentów.
 10. Dołóż wszelkich starań, aby pokój był utrzymany w czystości i higienie. Wietrz pokój tak często jak jest to możliwe.
 11. Zachowaj podwyższone zasady ostrożności podczas sprzątania swojego pokoju – załóż osłonę nosa i ust oraz rękawiczki jednorazowe i wrzuć je po zużyciu do właściwego worka
  z odpadami. 
 12. Często myj ręce wodą z mydłem według dostępnej w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych instrukcji lub dezynfekuj je. Noszenie rękawiczek nie zastępuje mycia rąk.

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u wychowanka,
wychowawcy lub innego pracownika internatu:

 1. Jeżeli wychowawca, wychowanek lub inny pracownik internatu przejawia niepokojące objawy choroby zakaźnej, należy niezwłocznie odizolować go w przygotowanym do tego odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób.
 2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona pozostać w pokoju i skorzystać z teleporady medycznej, bądź udać się do domu indywidualnym (własnym)środkiem transportu, unikając transportu zbiorowego.
 3. W sytuacji pogarszania się stanu zdrowia osoby należy wezwać pogotowie ratunkowe, aby przewieźć ją do najbliższego oddziału zakaźnego, a o zaistniałej sytuacji niezwłocznie poinformować właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną, która przeprowadzi wstępny wywiad epidemiologiczny.
 4. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna uwzględniać przynajmniej następujące elementy:
 5. poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy. Powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania teleporady medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 albo 112
  i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem,
 6. śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego (www.gis.gov.pl) oraz Ministra Zdrowia (www.gov.pl/web/koronawirus), a także obowiązujących przepisów prawa,
 7. niezwłocznie odsunięcie od pracy osoby, u której podczas pobytu w pracy wystąpiły niepokojące objawy sugerujące chorobę zakaźną, powiadomienie właściwej miejscowo stacji sanitarno-epidemiologiczną i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń,
 8. poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszała się osoba podejrzana o zakażenie, zgodnie z funkcjonującymi procedurami, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty),
 9. stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek,
 10. ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie, co będzie pomocne
  w prowadzeniu dochodzenia epidemiologicznego przez Państwową Inspekcję Sanitarną.