ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 429

PROCEDURY BHP OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ i DZIALE PEDAGOGICZNYM NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

Na czas trwającej pandemii COVID-19 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej i działu pedagogicznego. 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ i DZIALE PEDAGOGICZNYM NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

 

Postanowienia ogólne:

 1. Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach. Ma obowiązek zakładania maseczki, jako osłony nosa i ust podczas wykonywania obowiązków.
 2. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (rekomendowane są 2  metry, minimum 1,5 m) Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze), jeśli takie są wyznaczone.
 3. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia, (co godzinę).
 4. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.
 5. W widocznym miejscu, np. przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (1 osoba), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. Ograniczenie liczby użytkowników wynosi do 1 osoby, w celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego.
 6. Organizacja trybu pracy zostaje dostosowana do potrzeb uczniów i nauczycieli, którzy mają potrzebę korzystania z usług biblioteki szkolnej. Godziny otwarcia biblioteki dostosowane są do potrzeb czytelników.
 7.  Czytelnik rezerwuje książkę poprzez dziennik elektroniczny i odbiera ją w szkole w wyznaczonym dniu. Informacje o terminie odbioru książki przesyła bibliotekarz przez e-dziennik Vulcan.
 8. W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny                       i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

 

 

 

 

 

REALIZACJA PRZYJMOWANIA I ZWROTÓW MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

Okres kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach:

 • na powierzchniach plastikowych (np. okładki książek, płyty itp.) wirus jest aktywny do 72 godzin (trzy doby);
 • tektura i papier – wirus jest aktywny do 24  godzin (jedna doba).
 1. Kwarantannie podlegają wszystkie materiały biblioteczne.
 2. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 3. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki w  magazynie, w innym pomieszczeniu bądź regale. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny – do 4 dni. Po tym okresie włączyć do użytkowania. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.
 4. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające oraz nie należy naświetlać książek lampami UV.
 5. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek. Zgodnie z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych.
 6. Przynoszone przez czytelników książki będą odkładane na stół, specjalnie do tego przygotowany, z którego bibliotekarz będzie je sam odbierał. Należy pamiętać o dezynfekcji blatu po każdym czytelniku.
 7. Zwracane książki można umieszczać w tym samym pomieszczeniu, w którym znajdują się książki do wypożyczenia, w sytuacji, gdy nie ma innej możliwości. Należy pamiętać, by odizolować i ograniczyć dostęp do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – oraz odpowiednio oznaczyć to miejsce. Zwracane egzemplarze mogą być również przechowywane w  pudłach i torbach – można je ustawiać na podłodze.
 8. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 9. Jeżeli okładka foliowa na książce jest przybrudzona w znacznym stopniu, mogącym przenieść przybrudzenia na inne egzemplarze, wskazane jest wcześniejsze usunięcie takiej okładki. Po zakończeniu kwarantanny książkę można ponownie obłożyć okładką foliową – czynność ta nie jest rekomendowana przed odłożeniem książki na kwarantannę, gdyż należy ograniczyć do minimum kontakt pracowników biblioteki ze zwracanym egzemplarzem.

 

 

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek  oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Nauczyciel-bibliotekarz lub wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek oraz możliwościach  odkupienia zagubionej książki.
 3. Za książki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zakupy nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 4. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek lub pożyczając książki powinien być w maseczce oraz rękawiczkach, po wejściu do szkoły i przed wejściem do biblioteki szkolnej powinien zdezynfekować ręce.
 5. Książki będą zwracane i wydawane w wyznaczonym pomieszczeniu w szkole, aby umożliwić bezpieczne wejście osobom wypożyczającym książki.
 6. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.) Składowane książki muszą być oznaczone datą,              w której zostały przyjęte, aby określić daty zgodnie z zalecanym terminem przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 7. Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania ich:
 • książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu) zostają zapakowane do folii ochronnej (reklamówki). Następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych książek. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia uczeń/rodzic zobowiązany jest do odkupienia zniszczonej lub zagubionej książki, o czym zostanie poinformowany przez dziennik, telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.