ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 265

Procedury bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr w 2 Kraśniku  - w pandemii z COVID-19 obowiązujące od 18. Czerwca 2020 roku 

W związku z możliwością odbywania bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych i konsultacji uczniów z nauczycielami należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

Od 18 czerwca mogą odbywać się zajęcia rewalidacyjne uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego

Od 25 maja mogą odbywać się konsultacje dla tegorocznych abiturientów

Od 1 czerwca mogą odbywać się konsultacje dla uczniów klas 1-2

 

Dokumenty:

 1. Wytyczne dla uczniów uczestniczących w konsultacjach.

Wytyczne dla uczniów korzystających z konsultacji na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku w roku 2020

 1. Na konsultacje pełnoletni uczeń umawia się bezpośrednio z nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny lub z wykorzystaniem innych środków kontaktu elektronicznego.

 

 1. Ucznia niepełnoletniego na konsultacje z nauczycielem umawia jego rodzic.

 

 

 1. Na konsultacje może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1. Uczeń, nauczyciel nie może przyjść do szkoły, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 

 

 1. Uczniowie i pracownicy wchodzą do szkoły wejściem od boiska, uczniowie niepełnosprawni wejściem głównym, wszyscy wchodzący udają się do wyznaczonych sal najkrótszą drogą.

 

 1. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali przeznaczonej na konsultacje.

 

 

 1. Przed wejściem do szkoły każdemu uczniowi oraz pracownikowi mierzona jest temperatura. Wyniki pomiarów temperatury ciała nie są rejestrowane.

 

 1. Jeżeli uczeń, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 

 1. Uczeń pełnoletni, przychodząc na konsultacje, zobowiązany jest do posiadania podpisanego przez siebie oświadczenia i zgody wg wzoru określonego w załączniku 1. Oświadczenie pozostawia w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły.

 

 1. Uczeń niepełnoletni, przychodząc na konsultacje, zobowiązany jest do posiadania oświadczenia i zgody wg wzoru określonego w załączniku 2 podpisanego przez rodzica / opiekuna ucznia niepełnoletniego. Oświadczenie pozostawia w wyznaczonym miejscu przy wejściu do szkoły.

 

 

 1. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, uczniów niepełnosprawnych przy wejściu odbiera nauczyciel.

 

 1. Wszyscy wchodzący do szkoły uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi wpisują się do zeszytu wyłożonego przy wejściu do szkoły.

 

 

 1. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz informacja o obowiązkowym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.

 

 1. Płyn do dezynfekcji rąk będzie również dostępny w każdej sali wyznaczonej na konsultacje.

 

 

 1. Uczniom nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych.

 

 1. Konsultacje są przeprowadzane indywidualnie lub w grupach maksymalnie 12 osobowych w wyznaczonych do tego salach. Każdy z uczniów zajmuje miejsce zgodnie z zasadą: 1 uczeń – 1 ławka szkolna. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m .

 

 1. W czasie konsultacji każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora.

 

 

 1. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.

 

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 2 m) oraz mają zakryte usta i nos.

 

 

 1. W trakcie konsultacji, uczniowie jak i nauczyciele mogą zdjąć zakrycie ust i nosa.

 

 1. W trakcie konsultacji uczeń i nauczyciel są zobowiązani ponownie zakryć usta i nos kiedy:
  • nauczyciel podchodzi do ucznia, aby udzielić mu dodatkowych wyjaśnień,
  • uczeń wychodzi do toalety,
  • uczeń kończy konsultację i wychodzi z sali.

 

 1. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konsultacji, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.

 

 1. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz na korytarzach przed rozpoczęciem konsultacji oraz po ich zakończeniu. Po zakończeniu konsultacji, uczniowie bezzwłocznie opuszczają szkołę

 

 

 1. Po szkole należy poruszać się, od punktu do punktu, obierając najkrótszą drogę.

 

 1. Jeżeli uczeń pełnoletni / rodzic ucznia niepełnoletniego, zamierza zrezygnować z wcześniej umówionych konsultacji – informuje o tym fakcie nauczyciela, z którym konsultacje miały się odbywać.

 

 

 

 1. Oświadczenie i zgoda pełnoletniego ucznia.

 

(załącznik 1)

 

.............................................................                                         Kraśnik, dn............................

(imię i nazwisko pełnoletniego ucznia, klasa)

 

                                  Oświadczenia pełnoletniego ucznia

 

 1. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział w bezpośrednich konsultacjach w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.
 2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku
 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.
 4. Oświadczam, że nie posiadam objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie jestem objęty(a), ani nie przebywam w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury mojego ciała.

    

                                                                                      …………………………………………….                                                                                                                           

                                                                                       (czytelny podpis pełnoletniego ucznia)

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczenie i zgoda rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego.

 

(załącznik 2)

 

 

 

...............................................................                            Kraśnik, dn..............................

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego)

 

Oświadczenia rodziców niepełnoletniego ucznia

 

 1. Imię i nazwisko ucznia, klasa:...................................
 2. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w bezpośrednich konsultacjach w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.
 3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku.
 4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z procedurą postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.
 5. Oświadczam, że moje dziecko nie posiada objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz nie jest objęte, ani nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka.

 

                                                          ...........................................................................

                                             (czytelny podpis rodzica/opiekuna ucznia niepełnoletniego)

 

 

 

 

 1. Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID 19 w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły,       w trakcie prowadzonych w nich konsultacji i zajęć rewalidacyjnych.

 • 1 Sposób organizowania zajęć
 1. DO SZKOŁY MOGĄ UCZĘSZCZAĆ WYŁĄCZNIE UCZNIOWIE ZDROWI, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.

 

 1. PRACĘ W PLACÓWKACH WYKONUJĄ TYLKO OSOBY ZDROWE, BEZ OBJAWÓW CHOROBOWYCH SUGERUJĄCYCH CHOROBĘ ZAKAŹNĄ.

 

 

 1. W Szkole nie mogą przebywać osoby, które:

 

 • mieszkają w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach
 • w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie
 • rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/z szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych uczniów i ich rodziców/opiekunów wynoszący co najmniej 2 metry.

 

 1. Dyrektor placówki zapewni taką organizację pracy i koordynację, aby utrudnić stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. wprowadzenie różnych godzin przyjmowania grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).

 

 1. Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/ opiekunami ucznia. Kontakt ten możliwy jest poprzez dziennik elektroniczny lub e-mail i numer telefonu wskazany przez rodzica.

 

 1. W grupie może przebywać do 12 uczniów.

 

 1. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów i nauczycieli w sali nie może być mniejsza niż 4m² na jedną osobę. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.

 

 1. Nie będą organizowane zajęcia z udziałem osób nie będących nauczycielami zatrudnionymi w placówce.

 

 1. Przybory sportowe (piłki, obręcze, skakanki itp.) wykorzystywane do zajęć należy dokładnie wyczyścić lub zdezynfekować.

 

 1. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić co najmniej 1,5m (1 uczeń- 1 ławka szkolna).

 

 1. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.

 

 1. Uczniowie nie powinni się wymieniać przyborami szkolnymi między sobą.

 

 1. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.

 

 1. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 1. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

 

 1. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.

 

 1. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

 

 1. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.

 

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1. W szatni należy wykorzystywać co drugi boks.

 

 1. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

 

 1. W przypadku nieobecności ucznia w placówce, spowodowanej wystąpieniem objawów choroby zakaźnej rodzice zobowiązani są telefonicznie poinformować dyrektora.

 

 1. Przed wejściem do placówki każdemu uczniowi oraz pracownikowi mierzona jest temperatura. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik placówki wyposażony w odpowiednie środki ochrony (maska lub przyłbica, rękawiczki jednorazowe). Wyniki pomiarów temperatury ciała nie są rejestrowane. Rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego, uczeń pełnoletni oraz pracownik zobowiązany jest do podpisania zgody na pomiar temperatury ciała.

 

 1. Przy wejściu głównym i w miejscach ogólnie dostępnych umieszczone są numery telefonu: stacji sanitarno–epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

 

 1. Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

 

 1. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 

 

 • 2 Zajęcia rewalidacyjne
 1. Promowanie zasad higieny i umożliwienie ich realizacji poprzez:

 

 • wspieranie i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad:
 1. higieny rąk (mycie i dezynfekcja),
 2. higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce),

 

 • uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie:
 1. przed i po kontakcie z dziećmi i młodzieżą,
 2. po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem,
 3. po usunięciu środków ochrony osobistej,

 

 • nie nosić biżuterii w jednostce oświatowej – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk,
 • zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji,
 • w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia oraz informowanie dzieci i młodzieży o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych,
 • przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci i młodzieży używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

 

 1. Zapewnienie w miarę możliwości odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na zużyte środki ochrony indywidualnej.

 

 1. Wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach.

 

 1. Zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

 

 1. Informowanie młodzieży, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym zakresie.

 

 1. Należy przeprowadzić regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć, po zakończeniu zajęć przez uczestnika (w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników.

 

 1. Ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z młodzieżą uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych od uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia.

 

 1. Zajęcia odbywają się indywidualnie.

 

 1. Dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do prowadzenia zajęć dla młodzieży w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na jednego uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%).

 

 1. Regularne mycie lub dezynfekowanie biurek, stołów, klamek, włączników światła, poręczy – muszą być one regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy zmianie grupy uczestników).

 

 1. Informowanie młodzieży, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

 

 1. Dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży.

 

 1. Wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę.

 

 1. W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, należy kontynuować pracę z dziećmi lub uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

 

 • 3 Konsultacje w szkole

 

 1. Wytyczne dla dyrektora placówki:

 

 1. Dyrektor wraz z nauczycielami przygotowuje oraz upowszechnia wśród nauczycieli, uczniów i rodziców harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych.

 

 1. W miarę możliwości wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.

 

 1. Wytyczne dla nauczyciela:

 

 1. Należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały wprowadzone.

 

 1. Zorganizować konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stanowiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

 

 1. Wietrzyć salę, w której organizowane są konsultacje, co najmniej raz na godzinę.

 

 1. Zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce.

 

 1. Unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni po zakończeniu zajęć.

 

 1. Wytyczne dla ucznia:

 

 1. Należy umożliwić konsultacje indywidualne lub grupowe oraz zapoznać uczniów z ich harmonogramem.

 

 1. Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

 

 1. Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 

 1. Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 

 1. W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.

 

 1. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.

 

 1. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.

 

 1. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.

 

 1. Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

 

 • 4 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

 

 1. Przed wejściem do budynku szkoły należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły.

 

 1. Zaleca się wywieszenie instrukcji poprawnej dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem do dezynfekcji, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 

 1. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.

 

 1. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

 

 1. Rekomenduje się monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie na dany dzień.

 

 1. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 

 1. Zaleca się zapoznanie pracowników z kartami charakterystyk substancji lub mieszaniny (pisemne potwierdzenie) stosowanej do sprzątania i dezynfekcji, a w szczególności ze środkami ostrożności i pierwszej pomocy w przypadku zastosowania środka niezgodnie z instrukcją użytkowania.

 

 1. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos oraz zapoznani z instrukcją prawidłowego ich stosowania.

 

 1. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 

 1. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

 

 1. Dyrektor placówki wyznacza pracownika odpowiedzialnego za prace porządkowe wokół placówki, bezpieczeństwo i dezynfekcję sprzętu terenowego po każdej grupie, która będzie z niego korzystała.

 

 1. W trakcie swojej pracy nauczyciele wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone.

 

 1. Pracownicy z objawami choroby zakaźnej nie przychodzą do pracy i zobowiązani są skorzystać z opieki medycznej.

 

 • 5 Kontakt z osobami trzecimi (serwis, naprawa, itp.)

 

 1. W placówce obowiązuje zakaz przebywania osób trzecich, a jeśli zajdzie taka konieczność należy zachować wszelkie środki ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.

 

 1. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 • 6 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych są: Monika Ciastek Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 1. Procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku.

 

 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby COVID-19 w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku

 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Zespołu

Szkół nr 2 w Kraśniku

 

 • 1

Informacje ogólne

 1. Nowy koronawirus SARS-CoV-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19.  Najczęściej występujące objawy to: gorączka, kaszel, duszności, problemy                         z oddychaniem. Chorobie mogą towarzyszyć bóle mięśni i zmęczenie.

 

 1. Do placówki wstęp mają tylko osoby zdrowe bez objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 

 1. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka.

 

 • 2

Pomieszczenie na odizolowanie osoby

 

 1. Należy wyznaczyć pomieszczenie lub wydzielić obszar przeznaczony na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej, jako„ izolatka”). Pomieszczenie wyposażyć w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący.

 

 • 3

Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika

 

 1. Pracownicy, którzy przed przyjściem do pracy zauważą u siebie niepokojące objawy, powinni pozostać w domu oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 

 1. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/,a także obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 przebywając na stanowisku pracy powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując jednocześnie o tym dyrektora placówki. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatki, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom (powiadomienie z zachowaniem środków bezpieczeństwa innego pracownika, który przejmie opiekę nad grupą). Jeżeli u pracownika podejrzewa się wystąpienie objawów należy odsunąć go od wykonywania obowiązków.

 

 1. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika objawów pozwalających na przypuszczenie, że jest on zakażony koronawirusem, wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych uczniów do placówki. Odnośnie uczniów już przebywających w placówce należy zasięgnąć informacji o kolejnych działaniach od właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 1. W przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny).

 

 1. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób. Jeśli nie ma takiego pomieszczenia, należy wydzielić obszar, w którym ta osoba będzie odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony.

 

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

 

 1. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 • 4

 

Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia

 

 1. W przypadku ucznia przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować ucznia od reszty grupy i pracowników placówki z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

 

 1. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 

 1. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19.

 

 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

 1. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zgłosić się do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 • 5

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla uczniów i ich rodziców W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych są:

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail

 

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w szkole w okresie epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 poz. 1148 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 410 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020poz. 493), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

 

 1. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Kraśniku.

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.

 

 1. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych. Ich niepodanie uniemożliwi zapewnienie bezpiecznego pobytu Państwa dziecka w szkole w okresie epidemii COVID -19.

 

 • 6

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dla pracowników W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie„RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Monika Ciastek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 1. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID -19 na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U 2020 poz. 374 z późn. zm.), zgodnie. z art. 6 ust. 1 lit. C oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO.

 

 1. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie umowy zawartej z Administratorem danych lub na podstawie przepisów prawa w szczególności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku.

 

 

 1. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji celu określonego w pkt. 3. Następnie przechowywane będą w celach archiwalnych, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w sekretariacie szkoły.
 2. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa w szczególności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w okresie epidemii COVID-19.

 

 • 7

Pozostałe regulacje

 

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 w Zespole Szkół nr 2 w Kraśniku są umieszczone na stronie internetowej Szkoły

 

 1. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, Kuratora Oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 

 1. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców.