ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 124

Szanowni Państwo Dyrektorzy, 

Od kilku miesięcy funkcjonujemy w bardzo trudnych uwarunkowaniach epidemii, które mają swoje przełożenie na życie społeczne i gospodarcze, także na edukację. W ostatnich dniach doświadczamy dodatkowo burzliwych emocji wynikających z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Szanując prawo każdego człowieka do wyrażania swojego zdania i manifestowania swoich poglądów nie sposób nie zauważyć, że stosowana forma protestów stwarza wielkie niebezpieczeństwo epidemiczne nie tylko dla tych, którzy bezpośrednio w nich uczestniczą, ale także dla ich bliskich i całej społeczności, w której funkcjonują.  Niepokojący jest również fakt, że w tych zgromadzeniach biorą udział nastolatkowie, zachęcani przykładem osób pełnoletnich, które same stanowią o sobie i ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje.

Sprawą, która powinna budzić niepokój nas wszystkich,  jest zachowanie wielu  uczestników protestów, zwłaszcza tych najmłodszych: agresja, akty profanacji miejsc kultu religijnego, wulgarne hasła i język wypowiedzi, który uruchamia falę hejtu wobec osób mających odwagę prezentować odmienne zdanie. 

Szanowni Państwo, 

Edukacja ma również służyć temu, aby przygotować ucznia do udziału w życiu społecznym, do zajmowania i odpowiedniego wyrażania swojego stanowiska w danej sprawie, ale bez wzajemnego atakowania się,  wulgarnej symboliki i zachowań powszechnie uznawanych za patologiczne. Jestem przekonana, że jako Nauczyciele i Wychowawcy nie możemy być obojętni wobec takich zachowań uczniów, nie dostrzegać ich i, co gorsza, akceptować czy wręcz wspierać. Są one nie do pogodzenia z modelami wychowawczymi realizowanymi w naszych szkołach oraz obowiązkami wynikającymi choćby z samej Karty Nauczyciela. 

Ważną rolą nauczyciela i wychowawcy jest inicjowanie dialogu z uczniami, nieuciekanie od poruszania tematów trudnych i aktualnych, jednak nie po to, aby mieć możliwość zaprezentowania poglądów własnych; zajęcia w szkole, czy to stacjonarne, czy zdalne, nie mogą być zatem wykorzystywane do jakiejkolwiek agitacji i manifestowania poglądów nauczycieli  czy wspierania stanowiska różnych środowisk w danej sprawie. Naszą podstawową troską, wspólną także z rodzicami, jest dbałość o rozwój i bezpieczeństwo naszych uczniów oraz jak najbardziej efektywne realizowanie zadań, również z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Rozmawiajmy z uczniami  mając na uwadze cele i zadania szkoły. Bardzo proszę, abyście Państwo sprawując nadzór pedagogiczny mieli to na uwadze.

Serdecznie dziękuję za właściwą realizację obowiązków w tym wymagającym dla nas wszystkich okresie.

 

Lubelski Kurator Oświaty

/-/ Teresa Misiuk