ul.Gen.Sikorskiego 25,
23-204 Kraśnik

81 8256986
rey@rey.edu.pl

Home

Odsłony: 92

KONKURS BIBLIOTECZNY

Sejm w dniu 27.11.2020 r. wybrał patronów roku 2021r. Izba uhonorowała: Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Tadeusza Różewicza. Rok 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

 Nauczyciele bibliotekarze naszej szkoły zachęcają wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie bibliotecznym

,,Czy znasz wybranego patrona roku 2021 jego życie i twórczość oraz historię powstania Konstytucji 3 Maja ”.

 

Regulamin konkursu

Biblioteka ZS nr 2 w Kraśniku zaprasza

zapraszają wszystkich uczniów naszej szkoły do  udziału w konkursie

,,Czy znasz wybranego patrona roku 2021 jego życie i twórczość oraz historię powstania Konstytucji 3 Maja ”.

 

 • Organizatorzy Konkursu:

 

             Biblioteka szkolna ZS nr 2 w Kraśniku

 

 1. Cele Konkursu:

 

 1. Upamiętnienie życia i twórczości wybranego patrona roku 2021r. lub powstania konstytucji 3 Maja
 2. Upowszechnianie wśród uczniów szkoły wiedzy o twórcach literatury i kultury narodowej, którzy swoją twórczością wpłynęli na kształt Polski niepodległej po II wojnie  światowej.
 3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej oraz kształtowania postaw obywatelskich i patriotycznych.
 4. Wdrażanie uczniów do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie    uzdolnień uczniów.
 5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i

     pogłębianie  wiedzy o  historii Konstytucji 3 maja oraz życiu i twórczości literackiej    patronów roku 2021.

 1. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści dotyczące Konstytucji 3  Maja  oraz twórców literackich ( np. niepublikowane fakty historyczne, zdjęcia ,listy, wspomnienia,  lub inne teksty )

 

 • Kategorie prac. Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
 1. Praca pisemna o życiu lub twórczości wybranego patrona roku 2021 lub, praca pisemna  na temat Konstytucji 3 Maja (np. esej, opowiadanie, wspomnienie, zarys historyczny ).
 2. Praca multimedialna o Konstytucji 3 Maja lub jednym z wybranych patronów roku (Można wykorzystać dostępne zdjęcia, muzykę i filmy z  wybranych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
 3. Praca plastyczna o Konstytucji 3 Maja

 

 1. Kryteria oceniania

 

 1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Konstytucji 3  Maja, umiejscowienie wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
 2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
 3. Poprawność językowa.
 4. Estetyka pracy.
 5. Autorem pracy może być tylko jeden uczeń pracujący samodzielnie lub pod kierunkiem nauczyciela.
 6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki bez podania źródła dyskwalifikują pracę.
 7. W pracy plastycznej organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.

 

 1. Parametry prac konkursowych:

 

 1. Prace pisemne w powinny zawierać 3-7 stron maksymalnie tekstu formatu A4.

    Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp 1. Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.

 1. Prace multimedialne: prezentacje nie mogą zawierać więcej niż 30 slajdów, a filmy nie powinny być dłuższe niż 5 min.
 2. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną, w przypadku rzeźb i figur przestrzennych nie obowiązuje ograniczenie formatu.
 3. Prace powinny być opatrzone na kopercie dopiskiem „Konkurs: Czy znasz wybranego patrona roku 2021 jego życie i twórczość oraz historię powstania Konstytucji 3 Maja ”. Dodatkowo każda praca musi być podpisana na wydruku papierowym albo na płycie CD albo na odwrocie pracy plastycznej w następujący sposób: autor, tytuł, klasa, szkoła, adres szkoły (z kodem pocztowym i numerem telefonu).
 4. Do każdej pracy musi być obowiązkowo dołączone oświadczenie o zgodzie rodziców na przetwarzanie danych osobowych dziecka. W przypadku pełnoletnich uczestników – zgoda uczestników na przetwarzanie danych osobowych.

      (Wzór oświadczenia jest w załączniku do Regulaminu)

 

 1. Przebieg Konkursu:

          Prace konkursowe należy przesyłać na adres: ZS nr 2 w Kraśniku , ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25, 23-204 Kraśnik, tel.: 81 825 69 86, z dopiskiem  Konkurs: ,,Czy znasz wybranego  patrona roku 2021 jego życie i twórczość oraz historię powstania Konstytucji 3 Maja ”. Uroczyste podsumowanie Konkursu; wyłonienie najlepszych prac i wręczenie nagród odbędzie się w ZS nr 2 w okolicach dnia 10 maja 2021 roku. Kontakt w sprawach organizacyjnych:  81 825 69 86.

VIII.  Harmonogram Konkursu:

 1. Prace konkursowe należy przesyłać do 26 kwietnia 2021 roku na adres organizatora. W przypadku prac nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską o zakwalifikowaniu do Konkursu decyduje data stempla pocztowego.
 2. Wyniki Konkursu będą ogłoszone 30 kwietnia 2021 roku na stronie szkoły: http://www.rey.edu.pl Na stronie szkoły będzie zamieszczona informacja o miejscu i czasie uroczystego wręczenia nagród.
 3. Podsumowanie Konkursu, wręczenie nagród i dyplomów laureatom odbędzie się w okolicach dnia 10 maja 2021 roku w ZS nr 2 Kraśnik.
 4. Jury
 5. W skład Jury wchodzą nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele historii i j. polskiego.
 6. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne. Nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Jury ma prawo do rezygnacji z przyznania nagród i nie wyłaniania laureatów konkursu.
 8. Jury ma prawo do przyznania wyróżnień.

 

 1. Nagrody
 2. Dla laureatów konkursu przewidziane są dyplomy, nagrody rzeczowe m.in. książki z literatury pięknej, popularno-naukowej z historii
 3. Nagrody zostaną rozdzielone w następujący sposób;

I miejsce –   trzy pozycie książkowe

II miejsce -  dwie pozycie książkowe

III miejsce – jedna pozycja książkowe 

 1. Nieodebrane nagrody nie będą przesyłane pocztą.
 2. Zasady uczestnictwa:
 3. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę każdego z autorów na postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
 4. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 5. Konkurs ma charakter jawny.
 6. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie, przetwarzanie i prezentację danych osobowych oraz upowszechnianie wizerunku przez organizatorów Konkursu w celu jego przeprowadzenia i promocji.
 7. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy odpowiadają za naruszenie dóbr osobistych, praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich w zgłoszonej pracy i zobowiązani są do pokrycia wyrządzonej szkody oraz do pokrycia wszelkich kosztów obrony praw organizatorów Konkursu oraz zaspokojenia roszczeń poszkodowanych. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenia praw osób trzecich przez autorów zgłoszonych do Konkursu prac.
 8. Opiekunowie prawni dzieci biorących udział w Konkursie i jego pełnoletni uczestnicy wyrażają zgodę na prawo organizatora Konkursu do nieodpłatnej prezentacji całości lub części wszystkich prac zgłoszonych do Konkursu na wszystkich polach eksploatacji, np.: na wystawach i innych imprezach publicznych, w Internecie, w materiałach informacyjnych i promocyjnych, publikacjach, informacjach prasowych i telewizyjnych oraz na udostępnianie tych prac innym zainteresowanym podmiotom w celu ich nieodpłatnej prezentacji na wymienionych polach eksploatacji. Zgoda udzielana jest na czas nieograniczony.
 9. Nadesłane w Konkursie prace stają się własnością Biblioteki szkolnej w ZS nr w Kraśniku adres: ul. Gen. Wł. Sikorskiego 25; 23-204 Kraśnik
 10. Prace wspomnieniowe, udokumentowane, z zarysem historycznym, które dostarczyłyby nieznanych wcześniej treści i pamiątek zostaną przekazane przez organizatorów Konkursu do archiwum IPN.

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wyrażam zgodę na upowszechnianie wizerunku mojego / mojego dziecka ………………………………………………………………… na potrzeby organizacji konkursu ,,Czy znasz wybranego  patrona roku 2021 jego życie i twórczość oraz historię powstania Konstytucji 3 Maja ”organizowanego przez Bibliotekę szkolną ZS nr 2 w Kraśniku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

 

…………………………………………………………………..………………………………….

(data i podpis opiekuna prawnego lub pełnoletniego uczestnika)